ZAAKSGEWIJZE KLAPPER op de besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 1968. BESTUUR VAN D E GEMEENTE INDELING ONDERWERPEN Blz. 1. Instelling, ontwikkeling 4 2. Betrekkingen tot andere lichamen 4 3. Rechtspositie 4 4. Eigendommen 4 Algemeen 4 Aankoop, onteigening, ruiling, stichting, onderhoud, verbetering 4 Verkoop, slopen 5 Zakelijke rechten 5 Verhuur en verpachting 5 5. Financiën 5 Gemeentebegroting 5 Gemeenterekening 6 Financieel beleid, centrale financiering, reserve, prioriteitenschema 6 Belegging van gelden 6 Rekening-courant 6 Geldlening en kasgeldlening 6 Subsidie 6 6. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen 7 Gemeenteraad 7 College van burgemeester en wethouders 7 Burgemeester 7 Secretaris en ontvanger 7 Ambtenaren van de burgerlijke stand 7 7. Personeel 7 Aanstelling, overplaatsing, ontslag 7 Rechtspositie 8 Bezoldiging 8 Andere aangelegenheden het personeel betreffende 8

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1