15 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk 16. WEGEN, VOETPADEN, VAARTEN, BRUGGEN, HAVENS, BOS Wegen en voetpaden Asterkade. Doortrekking tot Zandvoortselaan 68 34 Asterkade. Plaatsen lichtmasten 118 49 Burgemeester van Lennepweg. Doortrekking 343 Cruquiusweg. Aanleg trottoir Paralleiweg 166 63 J. van Goijenstraat. Parkeerstrook 140, 179 Herenweg-Lanckhorstlaan. Verbetering kruis- punt 194, 259 Kerklaan. Reconstructie gedeeite 192 81 Leidsevaartweg. Aanleg voetpad tussen Water- leiding en voetbrug 244 108 Leidsevaartweg. Parkeerruimte voor rijwieien en bromfietsen oostzijde station 400 150 Leidsevaartweg. Parkeerhaven bij Westelijke Randweg veriengen 259 A. Pauwlaan. Geschikt maken als verbinding tussen Herenweg en Lanckhorstlaan 175 Raadhuisplein. Wijziging tracé trottoir 39 Zandvoortselaan. Reconstructie 68 34 Zandvoorter Aiiee/J. Perklaan en Zandvoortse- brug. Opsteiruimte en vluchtheuvels 68 34 Aanleg wegen in en rond de agglomeratie Haarlem 4, 198, 299 Bezwaarschrift tegen het ontwerp-Rijkswegen- plan 1968 65 Aandrang op het spoedig klaar maken van de verbinding tussen Velser tunnel en klaverblad bij Schiphol om tot vermindering van het doorgaande verkeer in Heemstede te komen 295, 299, 313, 321, 323, 353 Bezwaren tegen ontwerp secundair- en tertiair wegenplan Noord-Holiand 1968 179 Herstel wegdek wegen 385 Bos en plantsoen Wijze van onderhoud en kosten piantsoenen 300, 307, 315, 326 Openstelling terreinen Kennemerduin en Over- bos als wandeipark 236, 276 Bruggen Slopen van Witte brug in Kerklaan 192 81 Vervanging Raadhuisbrug in Van Merlenlaan door dam en duiker 47 28 Verbreding Zandvoortsebrug 68 34 Vaarten Krediet voor voorbereiding plan demping ge- deelte Blekersvaart 251 113 Dempen Biekersvaart 354 Dempen Haven 145

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 15