5 ONDERWERP Bladzijde notuien No. raads- stuk Zeelandlaan, Aankoop opstallen terrein aan (v. d. Weiden) 3 Plaatsing magazijn- en schaftruimte Sportpark 285 143 Ovemame en verbouwing kleedgebouw Rood- Wit 167 64 Bouwrijp maken plan v. Merlenlaan-Kerklaan (2e deel) 192 81 Xdem 3e deel 257 117 Bouw brandweergarage met 4 bovenwoningen 251 112 Verkoop, slopen Herenweg 64 3 Reggelaan grond (N.V. Centrum) 244, 272 106 M. Vaumontlaan grond (diverse personen) 257, 262 118 Bepaling grondprijs bij Broeder Josephlaan en M. Vaumontlaan 257 118 Invloed B.T.W. op grondprijzen 321, 329 Slopen enkele gebouwen van gasfabriek 257 116 Slopen van gebouwen in plan „Van Merlenlaan- Kerklaan" 119 53 Zakelijke rechten Aankoop erfpachtsrecht terrein aan Zeeland- laan (v. d. Weiden) 3 Verhuur en verpachting Verhuur gedeelte perceel Blekersvaartweg 19 119 52 Verhuur grond en woning Glipperweg 19 78, 198 37 Verhuur perceei Raadhuisplein 21 118 51 Verhuur Roemer Visscherplein 11 (Stichting Geestelijke Volksgezondheid) 284 142 Verhuur voormalig informatiecentrum bij gas- fabriek aan verenigingen 341 5. FINANCIËN Gemeentebegroting 1966, 20e en 21e wijziging 139, 198 1967, 8e wijziging 61 1967, 14e wijziging 42 1967, 15e wijziging 3 1967, 16e wijziging 42 1967, 17e wijziging 142 1967, 18e wijziging 100, 142 1968, goedkeuring 288 1968, le en 3e wijziging 288 1968, 4e wijziging 58, 288 1968, 5e, 6e, 8e en 9e wijziging 100, 288 1968, 7e wijziging 100 1968, lOe en lle wijziging 139, 288 1968, 12e en 13e wijziging 174, 288 1968, 14e wijziging 192 1968, 15e wijziging 229

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 5