7 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raads- stuk 6. LICHAMEN, ORGANEN, INSTELLINGEN EN FUNCTIONARISSEN Gemeenteraad Onderzoek geloofsbrief en beëdiging dr. J. K. van den Briel 2, 41 Ontslag mr. J. W. Rutgers j 2 Afscheid wethouder J. C. Corver j 302, 310 Politieke groepering van H. J. Smit 192 Commissie voor de verordeningen 59, 65 Verordening regelende de bevoegdheid, samen- stelling en werkwijze commissie voor de be- J roepschriften i 14, 61, 244, 272 Benoeming leden van raadscommissies 41, 281 College van burgemeester en wethouders Uitkering nacalculatie „Trend" 1967 aan ge- pensioneerde oud-wethouders en aan hun we- duwen 3 Uitkering nacalculatie „Trend" 1968 aan ge- pensioneerde oud-wethouders en aan hun we- j duwen J 284 Burgemeester Herbenoeming mr. A. G. A. ridder van Rap- j pard 42 Secretaris en ontvanger Wijziging bezoldigingsregeling secretarissen N.H. 1967 en wijziging bezoldigingsregeling ontvangers N.H. 1967 m.i.v. 1 jan. 1968 Idem m.i.v. 1 mei 1968 Uitkering ineens tijdvak 1 jan. t/m 30 april 1968 Uitkering i.v.m. nacalculatie trend 1968 Vakantie-uitkering tijdvak 1/6 '67 t/m 31/5 '68 Ambtenaren van de burgerlijke stand Ontslag mr. R. C. Bakhuizen van den Brink Ontslag E. J. van Lent 7. PERSONEEL Aanstelling, overplaatsing, ontslag Benoeming en ontslag directeur en leraren Bronsteeschool aan de raad voorbehouden Th. H. W. Gmelig, benoeming in vaste dienst onderwijzer Bronsteeschool W. H. Goedbloed, benoeming onderwijzer Voor- wegschool J. G. Gordijn, benoeming directeur Bronstee- school 61 179 174 284 174 142 142 192 400 174 192

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 7