8 ONDERWERP J. D. Gorter-Dik, ontslag onderwijzeres Voor- wegschool Mej. E. A. E. Janssen, benoeming in vaste H. Jansen, ontslag leraar Bronsteeschool C. P. de Jonge, benoeming leraar Bronstee- school A. M. van Mameren-Bays, benoeming in vaste W. Ostendorf, ontslag onderwijzer Dreefschool Mej. P. Y. V. Ruseler, benoeming in vaste dienst leidster kleuterschool L. v. Insulinde W. Saarberg-v. d. Linde, ontslag kleuterleidster Craijenesterkleutersehool W. H. Snoek, ontslag hoofd Bronsteeschool G. P. de Vries-v. d. Voet, ontslag kleuterleidster kieuterschool L. van Insulinde Rechtspositie Overlegregeling (le wijziging) Algemeen ambtenarenreglement (6e wijz.) Bezoldiging Bezoldigingsverordening ambtenaren 1965 (4e I Uitkering i.v.m. Vakantie-uitkering tijdvak 1/6 '67 t/m 31/5 '68 Andere aangelegenheden het personeel betreffen- de Gemeenschappelijke regeling betreffende een ziektekostenvoorziening t.b.v. ambtenaren in dienst van gemeenten in Noord-Holland Verordening regelende de toekenning van een ziektekostenvergoeding aan gepensioneerde en op wachtgeld gestelde IZA-deelnemers (le wijz.) Spaarverordening 1968 Bevoorrechting van ambteinaren Werken door ambtenaren voor derden 8. BEDRIJVEN, DIENSXEN, STICHTIN GEN Gas-, water- en elektriciteitsbedrijven (algemeen) Gebouw voor openbare werken en bedrijven Slopen van enkele gebouwen voormalige gas- fabriek Verhuur voormalig informatiecentrum aan ver- enigingen Bladzijde notuien No. raads- stuk 186 77 400 152 262 226 93 400 152 179 400 151 43 142 234 3 244 104a 3 104, 174, 243 40, 68a 42 284 139 174 68b 174 69 105, 178 47 244 104b 400 153 310, 325, 327, 328 4 334 257 116 341

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 8