1 2e afd. 25 januari 1968 AANLEG HOGEDRUKXEIDING TEN BEHOEVE VAN GASVOORZIENING MEERWEG EN OMGEVING TE BENNEBROEK. Aan de Raad, Bij uw besluit van 25 mei 1967 no. 74 stelde u een krediet van 116.900,ter beschikking voor de uitbreiding van het gasbuizennet aan de Meerweg en omgeving te Bennebroek in verband met de voorgenomen bouw van rond 600 woningen aldaar. In dat bedrag waren begrepen de kosten van een regelkast en een hoge- drukleiding, voor zover deze leiding in de voor de bouw bestemde grond zou komen te liggen. Voor de doortrekking van deze leiding over een lengte van circa 200 meter naar het punt ter hoogte van de Schoollaan waar zij aangesloten zal worden op de hogedrukleiding van het gasbedrijf naar Bennebroek en Vogelenzang, voor welke leiding het tracé inmiddels is bepaald, zal, zoals u uit een bij de stukken ter inzage gelegde kostenraming zal blijken, nog een bedrag nodig zijn van f 14.000, Wij stellen u voor dit bedrag beschikbaar te stellen. Het daartoe strek- kend besluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wehouders, alsmede het advies van de commissie voor de gas-, water- en elektriciteitsbedrijven: BESLUIT: aan burgemeester en wethouders ten laste van de kapitaaldienst der be- groting voor het gasbedrijf een krediet van f 14.000,ter beschikking te stellen voor de aanleg van een hogedrukleiding ter verbinding van de van het gasbedrijf naar Bennebroek en Vogelenzang aan te leggen hoge- drukleiding en de hogedrukleiding aangelegd ten behoeve van de aan de Meerweg en omgeving te Bennebroek te bouwen woningen. Heemstede, 17 januari 1968. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, J. M. Kruitwagen. Heemstede, 25 januari 1968. De Raad voornoemd, oorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1