OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 25 januari 1968, des n.m. om 8 uur. 25 januari 1968 1 Voorzitter: de heer mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. drs. H. Cohen-Koster, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma, en de heren H. H. van Ark, drs. J. J. L. van Berckel, J. A. Bomans, ir. D. J. Enschedé, M. J. M. van der Hulst, ir. L. Hupkes, G. W. Kuiper, H. H. Rücker, dr. J. de Ruiter, M. D. Scheer, H. J. Smit, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wethouders J. C. Corver, Th. J. H. Verhoeven en mevr. H. van der Meulen-Houwer. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren mr. J. W. Rutgers en mr. O. H. van Wijk. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevr. Gaasterland wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de gemeen- teraad, de heer dr. J. K. van den Briel. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 30 november 1967. 3. Ingekomen stukken. 4. Krediet voor de aanleg van een hogedrukleiding ten behoeve van de gasvoorziening Meerweg en omgeving te Bennebroek (1). 5. Krediet voor de gasvoorziening nieuwbouw in het bestemmingsplan Van Merlenlaan-Kerklaan (2). 6. Krediet voor de bouw en de inrichting van een transformatorstation nabij de Zandvoortselaan en Asterkade (3). 7. Krediet voor verzwaring van het laagspanningskabelnet elektriciteits- bedrijf (4). 8. Krediet voor aanpassing van het gasdistributienet aan het toenemend aardgasverbruik (5). 9. Krediet voor reparatie van lekken in het gasdistributienet (6). 10. Krediet voor elektriciteitsaansluiting van het bejaardentehuis ,,Het Overbos" (7). 11. Krediet voor aanschaffing van transformatoren voor het elektriciteits- bedrijf (8). 12. Ruiling van grond nabij de Kerklaan (9). 13. Overdracht aan het Hoogheemraadschap van Rijnland van de riool- waterzuiveringsinstallatie (10). 14. Wijziging verordening op de winkelsluiting (11). 15. Vaststelling bestemmingsplan voor een terrein ten noorden van de Reggelaan (12). 16. 14e wijziging verordening op de raadscommissies (13).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1