OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 29 februari 1968, des n.m. om 8 uur. 29 februari 1968 40 Voorzitter: de heer mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. drs. H. Cohen- Koster, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma, mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren H. H. van Ark, drs. J. J. L. van Berckel, J. A. Bomans, dr. J. K. van den Briel, M. J. M. van der Hulst, G. W. Kuiper, H. H. Rücker, dr. J. de Ruiter, M. D. Scheer, H. J. Smit, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wethouders J. C. Corver, Th. J. H. Verhoeven, mr. O. H. van Wijk en mevr. H. van der Meulen-Houwer. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: ir. D. J. Enschedé en ir. L. Hupkes. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: 1. Beëdiging van het nieuw benoemde raadslid Dr. J. K. van den Briel. 2. Benoeming leden van raadscommissies. 3. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 14 en 15 december 1967. 4. Ingekomen stukken. 5. Schoolgeld openbaar kleuteronderwijs (21). 6. Krediet voor verwarming van 4 kleedkamers op het Sportpark (22). 7. Vaststelling bijdrage van niet bij een algemeen ziekenfonds aangeslo- ten deelnemers aan de Schooltandverzorging (23). 8. Ruiling van grond nabij de Kerklaan (24). 9. Onteigening grond nabij de Van Merlenlaan (25). 10. Rechtsgeding inzake onderhoud "Meerzicht" (26). 11. Extra krediet voor aanschaffing van een vuilnisauto (27). 12. Krediet voor vervanging van de Raadhuisbrug door een dam met dui- ker (28). 13. Krediet voor de aanleg van een hoogspanningskabel van het J. Israëls- plein naar het te bouwen Diaconessenhuis (29). 14. Verordening regelende het verlenen van bijdragen in de stichtingskos- ten van kleed- en wasaccommodaties van sportverenigingen (30). 15. Verordening regelende het verlenen van bijdragen in de stichtingskos- ten van jeugdgebouwen en -lokalen (31). 16. Preadvies van burgemeester en wethouders op het schrijven van de heer P. Hoogeveen inzake het verlenen van een subsidie voor het Mi- nerva-theater (32). 17. Wijziging van de gemeentebegroting en de begrotingen voor Openbare Werken en elektriciteitsbedrijf, dienstjaar 1968. 18. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1