4e afd. 28 maart 1968 33 AANVTJLLEND KREDIET VOOR VERVANGING C.Q. WIJZIGING VERKEERSBORDEN Heemstede, 28 februari 1968. Aan de Raad, Bij uw besluit van 26 januari 1967, no. 9, werd een krediet van f 10.500,besehikbaar gesteld voor vernieuwing, c.q. wijziging van ver- keersborden, noodzakelijk door de inwerkingtreding van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Blijkens de nader door de Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven voorschriften zullen de aan deze vemieuwing en vervanging verbonden werkzaamheden echter aanzienlijk omvangrijker worden. Zo dienen de kleu- ren van de borden in de bebouwde kom, welke bij duistemis niet door de openbare verlichting worden verlicht en van alle borden buiten de be- bouwde kom met reflecterend materiaal te worden aangebracht. Voorts is de minimum-hoogte van de verkeersborden boven het wegdek aanzienlijk opgevoerd, terwijl ook de voetgangsoversteekplaatsen tot 4 m. dienen te worden verbreed. De aanpassing aan de nieuwe voorschriften zal in etap- pes kunnen geschieden. De verkeersborden welke betrekking hebben op wacht- en stopverboden, dienen vöor 1 januari 1969 aan deze voorschrif- ten te voldoen, terwijl ook de uitbreiding van de voetgangersoversteek- plaatsen op korte termijn dient plaats te vinden. De hieraan verbonden kos- ten zulien in totaal f 9.500,bedragen. De vervanging, c.q. vernieuwing van de overige borden dient vöör 1 ja- nuari 1972 te geschieden. Hiervoor zal een bedrag van f 15.000,nodig zijn. Wij stellen u voor ons ten laste van het dienstjaar 1968 een aanvullend krediet van f 9.500,beschikbaar te stellen, af te schrijven in 3 jaren en wel zodanig dat rekening houdende met de beschikbaar gestelde en nog te verlenen kredieten de gewone dienst jaarlijks zoveel mogelijk tot een gelijk bedrag wordt belast. In de jaren 1969 tot en met 1971 zal voor dit doel een bedrag van f 5.000,in de ontwerp-gemeentebegroting worden uitgetrokken. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 28 februari 1968; BESLUTT: a. burgemeester en wethouders ten behoeve van het aanschaffen, c.q. wij- zigen van verkeersborden een aanvullend krediet te verlenen van f 9.500,—; b. het sub a genoemde bedrag af te schrijven in 3 jaren. Heemstede, 28 maart 1968. De semrêtaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1