40 2e afd. 25 april 1968 BEZOLDIGINGSVERORDENING AMBTENAKEN 1968 Heemstede, 10 april 1968. Aan de Raad, In een circulaire, gedagtekend 21 december 1967, nr AB 67/U2703, heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken ons in kennis gesteld met de bezoldigingsmaatregelen, welke voor het rijkspersoneel ingaande 1 januari 1968 werden getroffen. Bij deze circulaire werden nieuwe inpassingstabel- len toegezonden. De nieuwe salarisbedragen zijn verhoogd met 1.6% als correctie van de trendverhoging over 1967 en met 2% als voorschot op de voor 1968 te ver- wachten loonstijgingen bij de particuliere bedrijven. Hoewel in het afgelopen jaar verschillende provinciale- en gemeente- besturen zich hebben uitgesproken voor een gedifferentieerde salarisver- hoging voor het overheidspersoneei heeft de regering ook ditmaal gekozen voor een integrale procentuele salarisverhoging. De overwegingen, welke tot deze beslissing hebben geleid, worden in de circulaire uitvoerig uiteen- gezet. Kortheidshalve mogen wij U daarnaar verwijzen. Toelagen en salarissen, verbonden aan de uitoefening van nevenfuncties, kunnen worden verhoogd met 3.6%, indien zulks verantwoord wordt geacht. Het maximum-bedrag der diploma-toelagen wordt verhoogd van f 57,tot f 60,per maand. Het minimum-loon is voorlopig gewijzigd van f 554,70 tot f 567,70 per maand en zal per 1 juli 1968 eventueel nader aangepast worden. De Staatssecretaris geeft de gemeentebesturen in overweging de tot- standkoming van overeenkomstige voorzieningen ten behoeve van het ge- meentepersoneel te bevorderen. Aangezien de in 1965 vastgestelde bezoidigingsregeling thans voor de zesde maal zou moeten worden gewijzigd, hebben wij gemeend, ter wille van de overzichtelijkheid, een geheel nieuwe verordening te moeten ontwer- pen, waarin alle tot nog toe vastgestelde wijzigingen zijn verwerkt. De nieuwe salarisbedragen zijn overgenomen uit de rijkssalarisreeks, zulks aan de hand van de bij de circulaire gevoegde inpassingstabelien. De in de verordening opgenomen toelagen zijn in het algemeen overeen- komstig de in de circulaire vermelde richtlijnen verhoogd. De commissie van overleg is omtrent de ontwerp-verordening gehoord. Het advies van deze commissie, alsmede de in de aanhef van ons voorstei genoemde circulaire, liggen bij de stukken ter inzage. Wij stellen U voor tot vaststelling van een nieuwe bezoldigingsverorde- ning voor de ambtenaren dezer gemeente over te gaan en bieden U daar- toe bijgaand ontwerpbesluit ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, J. H. Kruitwagen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1