4e afd. 30 mei 1968 56 LEER- EN HULPMIDDELEN GERRIT BARGERSCHOOL Heemstede, 8 mei 1968. Aan de Raad, Het bestuur van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, heeft onder dagtekening van 26 februari j.l. een aanvraag ingediend om ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden te mogen ontvangen voor het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen voor het onderwijs in de vakken biologie en scheikunde ten behoeve van de Gerrit Bargerschool. De aanschaffing is noodzakelijk door aanwijzing van de school voor deelneming aan het MAVO-experiment, terwijl bovendien het vak biologie thans volledig examenvak voor het u.l.o. is. De kosten, welke door het bestuur op 12.652,worden geraamd, zullen te zijner tijd aan onze beoordeling worden onderworpen Wij zijn van oordeel dat bij inwilliging van de aanvraag de normale eisen niet zullen worden overschreden en dat terecht een beroep op de toepas- sing van genoemd wetsartikei is gedaan. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor de aange- vraagde medewerking te verlenen. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, J. M. Kruitwagen. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen de aanvraag dd. 26 februari 1968 van het bestuur van de Vereni- ging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, om op grond van artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mo- gen ontvangen voor het aanschaffen van leer- en hulpmiddelen voor het onderwijs in de vakken biologie en scheikunde ten behoeve van de Gerrit Bargerschool; overwegende dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften voldoet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 8 mei j.l.; gelet op artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920; BESLUIT: de aanvraag in te willigen. Heemstede, 30 mei 1968. De Raad voornoemd, De secretarjf

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1