OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 30 mei 1968, des n.m. om 4 uur. 30 mei 1968 141 Voorzitter: mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren H. H. van Ark, drs. J. J. L. van Berckel, J. A. Bomans, dr. J. K. van den Briel, ir. D. J. Enschedé, M. J. M. van der Hulst, ir. L. Hupkes, G. W. Kuiper, H. H. Rücker, dr. J. de Ruiter, M. D. Scheer, H. J. Smit, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wethouders J. C. Corver, Th. J. H. Verhoeven, mr. O. H. van Wijk en mevr. H. van der Meulen-Houwer. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mevr. drs. H. Cohen-Koster. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Enschedé wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 april 1968. 2. Ingekomen stukken. 3. Aanvrage art. 72 der Lager-onderwijswet 1920 om beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van leer- en hulpmiddelen voor de Gerrit Bargerschool voor ulo (56). 4. Krediet voor school-psychologische dienstverlening (57). 5. Instellen van een Schoolraad (58). 6. Vaststelling bestemmingsplan voor terreinen van openbare werken en gemeentebedrijven e.o. (59). 7. Vaststelling bestemmingsplan voor terreinen in de Schouwbroeker- polder (60). 8. Onteigening grond nabij de Van Merlenlaan 61 9. Aanvullend krediet ten behoeve van open zwembad en overdekt in- structiebad (62). 10. Krediet voor aanleg trottoir parallelweg Cruquiusweg (63). 11. Overname en verbouwing kleedgelegenheid ,,Rood-Wit" (64). 12. Aanvullend krediet voor verbetering 48 woningen aan de Dr. J. R. Thorbeckelaan (65). 13. Krediet voor vervanging regelapparatuur verkeerslichteninstallatie kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan (66). 14. Vuilverwijdering (67). 15. le wijziging Bezoldigingsverordening Ambtenaren 1968 (68a). Uitkering-ineens aan het gemeentepersoneel (68b). 16. Wijziging vakantie-uitkering (69). 17. Wijziging jaarwedden rentmeester en administrateur van het grond- bedrijf (70). 18. Benoeming van een onderwijzer aan de Voorwegschool (71).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1