73a, b 4e afd. 27 juni 1968 VASTSTELLING VEKGOEDINGEN OVEK 1966 EN 1967 AAN BIJZONDERE SCHOLEN Heemstede, 12 juni 1968. Aan de Raad, Krachtens het bepaalde in artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920 zijn de bedragen per leerling voor de jaren 1966 en 1967 bij uw besiuiten van 27 januari 1966, nr. 1 en 26 januari 1967, nr. 1, respeetievelijk bepaald op 88,19 en f 101,93 voor het gewoon lager onderwijs en op f 151,84 en 181,08 voor het uitgebreid lager onderwijs. Aan de besturen der bijzondere scholen is over die jaren een voorschot op de hen toekomende exploitatievergoeding toegekend, berekend naar de bedragen per leerling en het aantal leerlingen over het jaar, voorafgaande aan het uitkeringsjaar. Nu het werkelijke gemiddelde aantal leerlingen over de uitkeringsjaren 1966 en 1967 bekend is, kan op verzoek van de schoolbesturen tot vaststel- ling van de exploitatievergoeding worden overgegaan. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor tot vast- stelling van de vergoedingen over 1966 en 1967 over te gaan. Burgemeester en wethouders van Heemstede, O. H. van Wijk, l.b. De secretaris, J. M. Kruitwagen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1