OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 27 juni 1968, des n.m. om 4 uur. 27 juni 1968 177 Voorzitter: mr. O. H. van Wijk, loeo-burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. drs. H. Cohen-Koster, mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq, en de heren H. H. van Ark, J. A. Bomans, ir. D. J. Ensehedé, M. J. M. van der Hulst, G. W. Kuiper, dr. J. de Ruiter, H. J. Smit, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wethouders J. C. Corver en Th. J. H. Verhoeven. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemees- ter, mevr. H. van der Meulen-Houwer, wethouder en de heren drs. J. J. L. van Berckel, ir. L.. Hupkes, H. H. Rücker, en M. D. Scheer. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevr. Vriesendorp wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Vaststelling vergoedingen over 1966 en 1967 aan bijzondere scholen (73a, 73b). 3. Voorlopige vaststelling bedragen uitgaven voor openbaar lager onder- wijs over 1967 en over de jaren 1963 t/m 1967 (74a). Voorschot 5-jaar- lijkse afrekening exploitatievergoeding bijzondere scholen 1963 t/m 1967 (74b). 4. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der La- ger-onderwijswet 1920: Aanschaffingen en voorzieningen Bosch en Hovenschool (75). 5. Boekenfonds voor de Bronsteeschool (76). 6. Ontslag onderwijzeres Voorwegschool (77). 7. Voorbereiding herziening bestemmingsplannen (78). 8. Verlenging ontruimingstermijn onbewoonbaar verklaarde woning (79). 9. Krediet voor aansluiting riolering ten westen van de Leidsevaart op het met de zuiveringsinrichting verbonden rioolstelsel (80). 10. Krediet voor bouwrijpmaken plan Van Merlenlaan-Kerklaan 2e deel; reconstructie gedeelte Kerklaan 81 10a. Benoeming en ontslag directeur en leraren Bronsteeschool (82). lOb. Benoeming directeur Bronsteeschool (83). 11. Wijziging gemeentebegroting 1968. 12. Rondvraag. I- INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 14 mei 1968 no. 329, van het raadsbesluit dd. 29 februari 1968 no. 24 „Ruiling van grond nabij de Kerklaan".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1