4e afd. 25 juli 1968 84 AANSCHAFFING JALOEZIEËN ST. JACOBASCHOOL Heemstede, 26 juni 1968. Aan de Raad, Het bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs alhier, heeft op 19 juni j.l. een aanvraag ingediend om ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden te mogen ontvangen voor het aanschaffen van luxaflex jaloezieën voor zes lokalen van de St. Jacobaschool. De huidige zonwering bestaat uit meermalen gerepareerde gordijnen en is onvoldoende; in twee lokalen ontbreek een zonwering geheel. De kosten van het aanbrengen van jaloezieën worden geraamd op f 2.724,—. Wij menen dat het bestuur terecht een beroep op de toepassing van genoemd wetsartikel heeft gedaan en dat bij inwilliging van de aanvraag de normale eisen niet zullen worden overschreden. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor de ge- vraagde medewerking te verlenen. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen de aanvraag dd. 19 juni 1968 van het bestuur van de Stich- ting R.K. Onderwijs Heemstede om op grond van artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ont- vangen voor het aanbrengen van luxaflex aluminium jaloezieën in zes lokalen van de St. Jacobaschool; operwegende dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften voldoet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 26 juni j.l.; gelet op artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920; Burgemeester en wethouders van Heemstede, O. H. van Wijk, l.b. De secretaris, J. M. Kruitwagen BESLUIT: de aanvraag in te willigen. Heemstede, 25 juli 1968. De Raad voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1