OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 25 juli 1968, des n.m. om 4 uur. 25 juli 1968 197 Voorzitler: mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenvvoordig zijn de leden: mevr. drs. H. Cohen-Koster, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma, mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren H. H. van Ark, drs. J. J. L. van Berckel, ir. D. J. Enschedé, M. J. M. van der Hulst, ir. L. Hupkes, G. W. Kuiper, H. H. Rücker, dr. J. de Ruiter, M. D. Scheer, H. J. Smit, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wethouders J. C. Corver, Th. J. H. Verhoeven, mr. O. H. van Wijk en mevr. H. van der Meulen-Houwer. Secretaris: mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig mct kennisgeving: de heren J. A. Bomans en dr. J. K. van den Briel. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevr. Gaasterland wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 30 mei en 27 juni 1968. 2. Ingekomen stukken. 3. Aanvrage om beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.-wet 1920 voor aanschaffing van jaloezieën voor de Jacobaschool (84). 4. Idem voor aanschaffing van leermiddelen voor de St. Jozefschool (85). 5. Idem voor het aanbrengen van een rijwielstandaard en zonwering r.k.-school „Valkenburg" (86). 6. Idem voor wijziging van de centrale verwarmingsinstallatie St. An- toniusschool l.o. (87). 7. Idem voor schoolmeubelen St. Antoniusschool ulo (88). Idem voor aanschaffing meubilair, leer- en hulpmiddelen voor de St. Antoniusschool ulo (88a). 8. Idem voor aanschaffing van meubilair, leer- en hulpmiddelen voor de St. Henricusschool (89). 9. Idem voor aanschaffing van meubilair, leer- en hulpmiddelen voor de Gerrit Bargerschool (90). 10. Aanvrage om beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijswet voor wijziging van de centrale verwarmingsin- stallatie en het aanbrengen van een akoestisch plafond in het speel- lokaal van de St. Antoniuskleuterschool (91). 11. Krediet voor de aanschaffing van meubilair en hulpmiddelen voor de Bronsteeschool (92). 12. Benoeming leraar handvaardigheid Bronsteeschool (93). 13. Bepalingen voor diensten van de gemeentereiniging (94). 14. Elektriciteitsvoorziening Zandvoortselaan en omgeving (95).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1