4e afd. 26 september 1968 101 AANSCHAFFING LEEBLINGENSETS EN KLEI-OVEN PRINSES BEATRIXSCHOOL Heemstede, 12 augustus 1968. Aan de Raad, Het bestuur van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, heeft op 8 juli j.l. een aanvraag ingediend om ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden te mogen ontvangen voor het aanschaffen van leerlingensets en een klei-oven ten behoeve van de Prinses Beatrixschool. Wegens toeneming van het aantal leerlingen is uitbreiding van het aantal leerlingensets met 15 stuks noodzakelijk. De klei-oven zal worden aange- schaft voor het vak handenarbeid. Wij menen dat het bestuur terecht een beroep op de toepassing van ge- noemd wetsartikel heeft gedaan en dat bij inwilliging van de aanvraag de normale eisen niet zullen worden overschreden. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor de gevraagde medewerking te verlenen. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, J. M. Kruitwagen. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen de aanvraag dd. 8 juli 1968 van het bestuur van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen te Heemstede om op grond van artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor het aanschaffen van leerlingensets en een klei-oven ten behoeve van de Prinses Beatrixschool; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 12 augustus J.I.; gelet op artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920; BESLUIT: de aanvraag in te willigen. De secr'etaris, Heemstede, 26 september 1968. De Raad voornoemd, ■Pe-vosraitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1