OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 26 september 1968, des n.m. om 4 uur. 26 september 1968 233 Voorzitter: mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. drs. H. Cohen-Koster, mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clereq en de heren H. H. van Ark, J. A. Bomans, drs. J. J. L. van Berckel, dr. J. K. van den Briel, ir. D. J. Enschedé, M. J. M. van der Hulst, G. W. Kuiper, H. H. Rücker, dr. J. de Ruiter, M. D. Scheer, H. J. Smit, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wet- houders J. C. Corver, Th. J. H. Verhoeven, mr. O. H. van Wijk en mevr. H. van der Meulen-Houwer. Secretaris: mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma en de heer ir. L. Hupkes. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevr. Vriesendorp wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 juli 1968. 2. Ingekomen stukken. 3. Aanvrage om beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor aanschaffing van leerlingensets en een klei- oven Prinses Beatrixschool (101). 4. Idem voor aanschaffingen en voorzieningen Gerrit Bargerschool (102). 5. 2e wijziging Bezoldigingsverordening Ambtenaren 1968 (103). 6. 6e wijziging Algemeen Ambtenarenreglement (104a). le wijziging verordening regelende de toekenning van een ziekte- kostenvergoeding aan gepensioneerde en op wachtgeld gestelde I.Z.A.- deelnemers (104b). 7. Wijziging Drank- en Horecaverordening (105). 8. Verkoop grond aan de Reggelaan (106). 9. Aankoop grond nabij de Van Merlenlaan (107). 10. Krediet voor aanleg van een voetpad langs de Leidsevaartweg nabij de Rivierenbuurt (108). 11. Instelling van een commissie voor de beroepschriften (109). 12. Administratie gas-, water- en elektriciteitsbedrijven (110). 13. Krediet voor aanschaffing van mobilofoons e.d. voor de brandweer (111). 14. Krediet voor bouw van een brandweergarage met 4 bovenwoningen (112). 15. Krediet voor voorbereiding demping van een gedeelte van de Blekers- vaart (113).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1