26 september 1968 243 De voorzitter zal dit bespreken in het college van burgemeester en wet- houders. m. AANVRAAG OM BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN INGE- VOLGE ARTIKEL 72 DER L.O.-WET 1920 VOOR AANSCHAFFING VAN LEERLINGENSETS EN EEN KLEI-OVEN PRINSES BEATRIX- SCHOOL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 101. Aanschaffing leerlingensets en klei-oven Prinses Beatrixschool De voorzitter deelt mede dat de commissie voor het onderwijs en cul- turele zaken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IV. AANVRAGE OM BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN IN- GEVOLGE ARTIKEL 72 DER L.O.-WET 1920 VOOR AANSCHAFFIN- GEN EN VOORZIENINGEN GERRIT BARGERSCHOOL Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 102. Aanschaffingen en voorzieningen Gerrit Bargerschool De voorzitter deelt mede dat de commissie voor het onderwijs en cul- turele zaken zich hiermede kan verenigen. De heer Willemse meent dat in de toelichting een tikfoutje staat. Er wordt n.l. gesproken van een oproepinstallatie terwijl dit z.i. een omroep- installatie moet zijn. Wethouder Corver antwoordt dat bedoeld is een installatie om iedereen te kunnen oproepen. De heer Willemse dacht dat de installatie bedoeld was om verschillen- de klassen tegelijk deel te doen nemen aan muziekonderwijs en radioles- sen. Wethouder Corver: „Dat dacht ik niet." De heer Verkouw merkte op dat in de aanbieding van Philips twee- maal het woord oproepinstallatie wordt gebruikt, en die zullen het wel weten. Wethouder Corver: „Dat dacht ik ook. Ik heb me dan ook aan Philips gehouden." De heer Willemse: „Waarvoor zal die oproep-installatie dan gebruikt moeten worden?" De voorzitter stelt voor dan te spreken van een „op- en omroepinstalla- tie". Met inachtneming van de voorgestelde wijziging wordt het ontwerp- besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. 2e WIJZIGING BEZOLDIGINGSVERORDENING AMBTENAREN 1968 Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 103. 2e wijziging bezoldigingsverordening ambtenaren 1968 Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 11