244 26 september 1968 VI. 6e WIJZIGING ALGEMEEN AMBTENARENREGLEMENT le WIJZIGING VERORDENING REGELENDE DE TOEKENNING VAN EEN ZIEKTEKOSTENVERGOEDING AAN GEPENSIONEERDE EN OP WACHTGELD GESTELDE I.Z.A.-DEELNEMERS. De ontwerp-besluiten zijn opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 104a. 6e wijziging Algemeen ambtenarenreglement. 104b. le wijziging van de verordening regelende de toekenning van een ziektekostenvergoeding aan gepensioneerde en op wachtgeld gestelde I.Z.A.-deelnemers. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. WIJZIGING DRANK- EN HORECAVERORDENING. Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten dit punt na punt 11 te behandelen. VIII. VERKOOP GROND AAN DE REGGELAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 106- Verkoop grond aan de Reggelaan. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. AANKOOP GROND NABIJ DE VAN MERLENLAAN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 107. Aankoop van grond nabij de Van Merlenlaan. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. KREDIET VOOR AANLEG VAN EEN VOETPAD LANGS DE LEID- SEVAARTWEG NABIJ DE RIVIERENBUURT. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. !08. Aanleg voetpad langs gedeelte Leidsevaartweg. De voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Kuiper wil namens de bewoners en de gebruikers van de Leid- sevaartweg zijn dank uitspreken voor dit voorstel. Spreker is van memng dat het nog wel even zal duren voordat dit werk gerealiseerd zal zijn. Bij de brug in dit stuk weg is destijds het wegdek flink verhoogd, maar men is vergeten het talud te verhogen. Daardoor is vlak naast het wegdek een laagte. Het is al een paar maal gebeurd dat fietsers daar een ongeluk kregen. Veertien dagen geleden overkwam dat een bromfiet- ser. Dat ongeluk is goed afgelopen want hij had het geluk dat er geen auto achter hem reed, want anders was hij er niet meer geweest. Iedere dag dat het aan te leggen pad nog niet gerealiseerd zal zijn levert dit punt gevaar op. Zou het niet mogelijk zijn het talud op te hogen opdat onge- lukken ter plaatse worden voorkomen Ook de kanten van het wegdek van de Leidsevaartweg zijn zeer ge- vaarlijk voor fietsers omdat vrachtauto's daar diepe voren rijden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 12