26 september 1968 245 De heer De Ruiter wil ook graag zijn grote waardering uitspreken voor het feit dat het verzoek om dit pad door te trekken, het vorig jaar bij de algemene beschouwingen gedaan, nu wordt ingewiiligd. Het ge- vraagde krediet gaat iets uit boven het bedrag dat vrij van de centrale financiering door de gemeente kan worden besteed. De kiedieten voor de vorige twee delen van het pad langs de Leidsevaartweg zijn beide daar- onder gebleven. Mocht het college voorzien dat het lang zal gaan duren voordat het geld middels de centrale financiering wordt toegewezen, zou dan niet overwogen kunnen worden om dit werk in twee porties te splitsen, zodat beide delen onder het bedrag van f 25.000,- blijven Zo doende zou het werk op kortere termijn kunnen worden uitgevoerd. De heer Bomans zegt uiteraard blij te zijn met de realisering van de wens van alle raadsleden. Met het verdwijnen van de brug is spreker niet zo gelukkig. Uit het voorstel blijkt niet duidelijk of de kosten van de dam met duiker, ter vervanging van de brug, ten laste van de gemeente komen of ten laste van Amsterdam. Indien zij ten laste van Amsterdam ko- men gelooft spreker niet, dat Amsterdam er belang bij heeft om daaraan mee te werken. Maar dit terzijde gelaten. Het vervangen van de Emaus- brug door een dam met duiker, geeft een mooi voorbeeld hoe dit leidt tot een landschappelijke verarming en vermindering van de recreatiegele- genheid. Spreker vindt dat de brug in de Leisevaartweg wel degelijk een functie heeft doordat vissers en kinderen er met bootjes onderdoor kunnen naar het achterliggende water. Men kan dat onbeiangrijk achten maar spreker vindt het toch een verarming als hier een duiker wordt ge- legd en de brug verdwijnt. Hij vraagt zich af of een verbreding van de brug ten gerieve van de voetgangers niet goedkoper zal zijn dan een dam met duiker. De heer Verkouw zou voor het denkbeeld van de heer de Ruiter om dit krediet in tweeën te knippen wel kunnen voelen om zodoende de moge- lijkheid te openen het werk eerder te realiseren. Aan de andere kant be- denkt hij daarbij dat de kosten van het werk, omdat het niet in één keer wordt uitgevoerd, belangrijk hoger zullen zijn. Dit tegen elkaar af- wegende en daarbij denkend aan de mogelijkheid dat voor een klein kre- diet vrij snel financieringsmiddelen beschikbaar worden gesteld, zou spre- ker er voor voelen het werk in één keer te doen uitvoeren. Wethouder Van Wijk antwoordt dat burgemeester en wethouders bij het verkrijgen van financieringsmiddelen de ervaring hebben opgedaan, dat niet zozeer van belang is aan welke werken de gemeente prioriteit geeft dan wel hoe hoog de bedragen zijn die gevraagd worden. Dit is dan z.i. een bedrag waarvan wel mag worden aangenomen dat het binnen niet al te lange tijd zal worden toegewezen. Zo nu en dan krijgt Heem- stede natuurlijk ook iets. Helaas zijn het meestal geen grote bedragen. Bedragen als deze komen nog wel eens los omdat Heemstede gelukkig nog steeds een sluitende begroting heeft wat ook wel een factor schijnt te zijn welke bij dit alles meespeelt. Spreker zal aan openbare werken doorgeven dat de taluds bij de brug met puin en grond moeten worden aangevuld. Spreker is het met de heer Kuiper eens dat dit punt heel gevaarlijke situaties kan opleveren. Spreker is het met de heer Verkouw eens dat het splitsen van het werk verhoging van de totale kosten zal meebrengen. Spreker acht dat ook niet nodig omdat deze post binnen zeer afzienbare tijd wel los zal komen. In tegenstelling tot de heer Bomans ziet spreker weinig rustieks in de- ze brug, maar dat is een kwestie van smaak. Dat daar vissers onderdoor gaan kan spreker zich haast niet voorstellen. Deze doorgang zal dan wel leiden naar een zijslootje, maar zo goed staat de situatie spreker niet voor ogen. Spreker gelooft niet dat het een groot gemis aan vaarwater

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 13