250 26 september 1968 een boete te heffen van spreker noemt maar een bedrag 0,50. In Heemstede pleegt men dit anders te doen. Het aanmanen om te betalen gebeurt hier alleen in het geval dat bij automatische afschrijving van de girorekening gebleken is dat niet voldoende saldo aanwezig was. Dan wordt een aanmaning gezonden ad 0,25. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk dezelfde methode wordt gevolgd als tot nu toe. De incasso blijft dus in eigen hand en alleen de administratie wordt naar Haarlem over- geheveld. De heer Verkouw betuigt de erkentelijkheid van zijn fractie dat het college bereid is in deze nieuwe wegen te bewandelen welke een belang- rijke bezuiniging betekenen. Burgemeester en wethouders schrijven aan het slot van hun voorstel, dat 5 leden van het personeel zullen moeten af- vloeien. Twee daarvan hebben vrijwel de pensioengerechtigde leeftijd be- reikt en het college zal al het mogelijke doen om degenen die nog in dienst van de gemeente kunnen blijven een plaats te geven waar zij met plezier kunnen werken. Spreker meent namens de gehele raad te spreken wanneer hij zegt, dit met genoegen te hebben gelezen. Hij hoopt dat burgemeester en wethouders er in zullen slagen voor deze mensen een behoorlijke werk- kring te vinden. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIII. KREDIET VOOR AANSCHAFFING VAN MOBILOFOONS E.D. VOOR DE BRANDWEER Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 111. Aanschaffing mobilofoons e.d. voor de brandweer De voorzitter deelt mede dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Bomans zegt tot zijn verbazing te hebben geconstateerd, dat de brandweer na blussing van een brand met loeiende sirene en door rode verkeerslichten terugreed naar de garage. Spreker heeft hierover de brandweer opgebeld en gevraagd of dat nu wel nodig was. Men antwoord- de spreker dat de brandweer niet met mobilofoons was uitgerust en dat het kon zijn dat intussen weer een brand uitbrak zodat de brandweer zo spoedig mogelijk weer in de garage moest terugkeren. Nu kan men vra- gen of dan wel het risico moet worden genomen van het rijden door rode stoplichten. Spreker vraagt de voorzitter, als hoofd van de brandweer, bij het corps te bedingen dat, wanneer de brandweer in het bezit is van een mobilofoon, de terugweg naar de garage zonder gebruik van het alarmsignaal en met inachtneming van de verkeerslichten aflegt. Spreker vindt het nu een hoogst gevaarlijke verkennerij-spielerei. Hier kunnen ongelukken worden gecreëerd welke niet nodig zijn. De vooxzitter antwoordt dat de heer Bomans sprekers functie van hoofd van de brandweer verkeerd ziet. De burgemeester voert alleen het bevel over de brandweer ter plaatse van de brand. Hij heeft met de wijze van terugrijden van de brandweer naar de garage niets te maken. Dat hangt af van degene die chauffeert. Het kan best zijn dat het noodzake- lijk is gebleken door rode verkeerslichten te rijden en dat het gebeurd is. Wanneer er geen noodzaak voor bestaat moet men natuurlijk niet door een rood licht rijden. Op weg naar een brand of op weg naar een ongeluk kan de brandweer van de verkeersregels afwijken. De heer Bomans zegt dat men hem officieel heeft meegedeeld dat het gewoonte is dat de brandweer met alarmsignaal terugrijdt omdat zij niet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 18