26 september 1968 251 in het bezit is van een mobilofoon. Nu er mobilofoons komen verzoekt spreker de burgemeester zijn autoriteit aan te wenden opdat de brand- weer op een normale manier naar de garage terugkeert. De voorzitter: „U hebt het antwoord in uw eigen woorden gevonden. Nu er mobilofoons komen kunt u tevreden zijn." De heer Bomans: „Dan ben ik tevreden." De voorzitter: „U had deze vraag niet hoeven te stellen." Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. XIV. KREDIET VOOR BOUW VAN EEN BRANDWEERGARAGE MET 4 BOVENWONINGEN Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 112. Bouw brandweergarage met vier bovenwoningen De voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer De Buiter zegt dat de commissie voor openbare werken, be- houdens een enkele opmerking, met dit voorstel akkoord is gegaan. Die opmerking betrof speciaal de plattegrond van de 4 bovenwoningen, waar- van de commissie eigenlijk niet de indruk had dat met deze maat en op- pervlakte alles gedaan is om er goede woningen van te maken. Spre- ker vraagt of het mogelijk is de architect te verzoeken de plattegronden van deze woningen alsnog nauwlettend en kritisch te herzien. Wethouder Van Wijk antwoordt dat burgemeester en wethouders zich met de commissie voor openbare werken over de tekeningen hebben gebo- gen. Zij waren het er over eens dat de ligging van dit gebouw bepaald wordt door de hoofdbestemming n.l. brandweergarage, en dat daarbij ge- legenheid bestaat tot het bouwen van 4 bovenwoningen, waarvan de lig- ging uiteraard is aangepast aan die van het gebouw. Met de commissie is spreker het eens dat de kamers, welke op het noorden liggen, het beste uitzicht geven want het zuiden geeft uitzicht op het binnenterrein van de bedrijven. De consequentie van kamers op het noorden is, dat zij hoegenaamd geen zon krijgen. Uit de tekening kreeg spreker het idee dat de architect zich wel voorgesteld had dat de kamers niet door de schuif- wand, die ingetekend is, zullen worden afgesloten, zodat het één kamer zal zîjn. Maar dan blijven er maar 2 slaapkamers over en dat zal lang niet altijd met de gezinssamenstelling uitkomen. Spreker kan wel toe- zeggen dat hij op korte termijn met de architect contact zal opnemen. De architect zal wellicht wel enige veranderlng in het bouwplan kunnen aanbrengen zonder dat het wezen van het gebouw behoeft te worden aan- getast. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. XV. KREDIET VOOR VOORBEREIDING DEMPING VAN EEN GEDEELTE VAN DE BLEKRSVAART Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 113. Voorbereiding demping gedeelte Blekersvaart De voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 19