26 september 1968 253 XVI. VERBETERING EN BIJZONDER ONDERHOUD COMPLEX 69 WONINGWETWONINGEN HAEMSTEDEPLEIN E.O. VAN DE WONINGBOUWVERENIGING ,,DE HAEMSTEDE". Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 114 Verbetering en bijzonder onderhoud van 69 woningwetwoningen Haem- stedeplein e.o. van de Woningbouwvereniging „de Haemstede". De voorzitter deelt mede dat de commissies voor openbare werken en voor volkshuisvesting zich hiermede kunnen verenigen. Het ontwerp besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVII. BEROEP TEGEN EEN BESLUIT TOT WEIGERING VAN EEN BOUWVERGUNNING Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 115. Beroep tegen een besluit tot weigering van een bouwvergunning. De Voorzitter zegt dat de commissie voor openbare werken van oordeel is dat het ingediende bouwplan op zichzelf niet aanvaardbaar is, zodat de bouwvergunning h.i. terecht is geweigerd. Naar de mening van de com- missie dient echter in het door de raad te nemen besluit achterwege te blijven de door burgemeester en wethouders voorgestelde overwegmg m- zake het vrijhouden van bebouwing van de strook grond achter de wonin- gen aan de Drieherenlaan, grenzend aan de te verbreden Cruquiusweg. Mevr. Vriesendorp zegt dai haar fractie over dit punt nogal lang heeft gesproken. Spreekster vindt dat burgemeester en wethouders de bezwa- ren tegen het bouwplan wel erg zwart hebben afgetekend. Vanaf de Cru- quiusweg gezien is juist het stuk grond dat bebouwd zal worden door beplanting met hoge bomen aan het gezicht onttrokken. Gaat men iets verder of komt men de gemeente binnen, dan wordt men eigenlijk afge- schrikt door de huizen daarvoor. Dat aanzicht vindt spreekster veel erger. Zij ziet niet in waarom het geplande gebouwtje aesthetisch onverant- woord is. Zij vindt dat te zwart afgeschilderd temeer nu de eigenaar van het terrein zich bereid heeft verklaard voor een hoge beplanting te zor- gen. Spreekster gelooft ook niet dat met het verlenen van de gevraagde bouwvergunning een precedent wordt geschapen. De andere huizen aan de Drieherenlaan zijn bepaald niet geschikt om daarbij een toegang tot een bedrijfje te maken. Zij gelooft ook niet dat het aanzicht zö lelijk zal wor- den. Wanneer de weg wordt verbreed kan men dit magazijn heel goed door een hoge beplanting camoufleren. Spreekster zou wiilen vragen om de meer naar het oosten liggende huizen wat meer aan het gezicht te onttrekken, want zij vindt de achtergevels daarvan en de schuren in de tuinen, waarvan sommige bepaald in een krottoestand verkeren, heel wat lelijker dan het bouwplan waarvoor vergunning is gevraagd. De heer Van der Hulst zegt dat nu het college het advies van de com- missie voor openbare werken om het beroep van de heer Been met uit- zondering van de vijfde alinea van het ontwerpbesluit (dat het aanbe- veling verdient de strook grond achter de woningen aan de Drieherenlaan en grenzende aan de te verbreden Cruquiusweg vrij van bebouwing te hou- den) ongegrond te verklaren, niet wil volgen, hij hierover het volgende wii opmerken. 1 Als de vijfde alinea in het besluit wordt gehandhaafd, zou de com- missie bij een mogelijk toekomstig beroep in deze zaak emstig in haar beoordeling worden gehinderd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 21