258 26 september 1968 Besluit model D no. 21 tot wijziging van de gemeentebegroting dienst- jaar 1968, aangevende voor de gewone dienst in inkomsten en uitgaven een verhoging van 183.382,50 en voor de kapitaaldienst in inkomsten een verhoging van 109.670,en in uitgaven een verhoging van 937.500, De voorzitter deelt mede dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXII. BENOEMING LEDEN VAN DE COMMISSIE, BEDOELD IN ARTIKEL 8 VAN DE WOONRUIMTEWET De aanbeveling is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 119. Benoeming leden van de commissie bedoeld in artikel 8 van de W oonruimtewet. De voorzitter verzoekt de heren de Ruiter en Van der Hulst met hem het bureau van stemopneming te vormen. Uit de gehouden stemming blijkt dat tot lid van deze commissie zijn benoemd voor het zittingsjaar dat op 1 oktober 1969 eindigt mevr. G. J. Jonkheid-Beemster met 18 stemmen en de heren Th. A. G. Bekker, C. Brandsma, ir. J. Kooijmans en H. D. Vooren allen met 19 stemmen. XXIII. RONDVRAAG Brandblussing De heer Smit wil zijn waardering uitspreken voor het optreden van de brandweer en het buitengewoon actieve optreden van de politie, bij gele- genheid van de brand bij de Hartekamp. Ondanks dat er weinig personeel beschikbaar was door de voetbalwedstrijd van R.C.H. en de verkeers- drukte, hebben deze heren werkelijk geweldige prestaties geleverd. Tot zijn schrik is spreker tot de ontdekking gekomen dat de toevoer van blus- water zeer slecht was. Door later over te schakelen op open water ging het beter. Spreker vraagt of er al maatregelen genomen worden om hierin te voorzien. Het betreft een inrichting met een groot aantal patiënten en dan moet er toch wel de nodige zorg aan de mogelijkheid tot het blus- sen van brand besteed worden. De voorzitter antwoordt dat ook hem is gebleken dat in de aanvang de blussing moeilijk was doordat er te weinig druk op de waterleiding stond. Dit gebeuren is aanleiding geweest om maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat in de toekomst zich nog eens zoiets zou kunnen voor- doen. De heer Smit: „Kunt u ook zeggen welke maatregelen genomen zullen worden?" De voorzitter zegt een en ander te hebben besproken met de comman- dant van de brandweer die weer gesproken heeft met de directeur der bedrijven. A1 het mogelijke wordt gedaan, o.a. door tijdige waarschuwing dat de waterdruk in geval van brand wordt opgevoerd. Aankoop huis Herenweg hoek Lanckhorstlaan Geluidshinder van verkeer op Zandvoortselaan en Lanckhorstlaan Onderhoud huize ,,Meerzicht" Verkeerssituatie Leidsevaartweg Beeld in Julianaplein-plantsoen De heer Bomans zal enige vragen stellen die gauw beantwoord kunnen zijn omdat het meer suggesties zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 26