26 september 1968 259 1. Spreker heeft ontdekt dat sinds één of twee dagen het huis op de hoek van de Lanckhorstlaan en de Herenweg leeg te aanvaarden te koop staat. De dames die dat huis bewoonden zijn voor de zekerheid elders gaan wonen. Spreker vraagt zich af of er voor de gemeente geen aanlei- ding bestaat dit huis te kopen omdat het uitspringt in de Lanckhorstlaan en na sloping bereikt kan worden dat de Lanckhorstlaan ter plaatse wordt verbreed en een normaal verlengstuk gaat vormen van de Zandvoortselaan. 2. Spreker zegt dat zaterdag weer bijzonder veel geluidshinder is on- dervonden op de Zandvoortselaan en Lanckhorstlaan van mensen die blijkbaar aan een of andere Tour in Zandvoort hadden meegedaan. Spreker vraagt zich toch werkelijk af of, gezien de wet die hierin voorziet, geen maatregelen kunnen worden getroffen om een volgende keer die hinder te voorkomen. 3. Spreker weet dat er nog steeds een proces hangende is over het on- derhoud van huize Meerzicht. Spreker weet ook dat het proces weer enige vorderingen heeft gemaakt, maar inmiddels ziet hij dat huis steeds meer verkommeren. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is dat huis althans in de grondverf te zetten, zodat verder verval wordt voorkomen. Spreker verwacht dat anders over een paar jaar het tienvoudige moet worden uit- gegeven van wat nu de kosten zouden zijn. 4. Spreker heeft ontdekt dat er op de Leidsevaartweg parkeerhavens zijn gemaakt. Spreker verzoekt de eerste parkeerhaven, komende vanuit Haarlem, zover te verlengen dat het bord ..Heemsfede" twee meter terug komt te 'staan. Het is een vrij ingewikkelde zaak om het uit te leggen en spreker verwacht dat de burgemeester wel weer een beroep op sprekers tekenkunst zal doen. Spreker verzoekt openbare werken opdracht te geven de situatie te bekijken want ter plaatse komen de fietsers middels het rijwielpad met een grote bocht op de weg en dreigen daar geschept te wor- den. Spreker gelooft dat met een heel kleine moeite de stoep kan wor- den ingekort, waardoor een gevaarlijke situatie wordt opgeheven. 5. Spreker vindt het jammer dat het kortelings geplaatste beeld in het plantsoen van het Julianaplein in een hoek staat waardoor het uitzicht erop wordt belemmerd door enige verkeersborden, een lantaarn en een brievenbus. Hij zou het beeld graag een 50 meter terug in het plantsoen geplaatst zien en dan liefst met een betegelde ondergrond zodat het af- steekt tegen het groen. De voorzitter vraagt zich af wat nu eigenlijk de vragen van de heer Bomans zijn. De heer Bomans attendeert op bepaalde dingen en burge- meester en wethouders zullen daar natuurlijk aandacht aan schenken, maar deze zaken horen toch eigenlijk niet in een rondvraag. De rondvraag is ingesteld om een vraag aan het college te stellen waarop burgemeester en wethouders dan zo mogelijk antwoord geven. De heer Bomans: „Ik vraag of er mogelijkheden zijn tot verbetering." De voorzitter zegt dat als de heer Bomans meent bepaalde facetten te moeten belichten, het spreker beter lijkt dat hij dat schriftelijk doet of burgemeester en wethouders tevoren inlicht over hetgeen hij bij de rond- vraag wil vragen of opmerken. De heer Bomans: ,,De ervaring heeft uitgewezen dat ik geen antwoord op brieven krijg, daarom doe ik het op deze manier. De voorzitter: ,,Dat is bijna een aantijging." Hinder voor het verkeer van benzinepompen Mevr. Cohen vraagt of het mogelijk is een vöôr de totstandkoming van de benzinepompenverordening verleende vergunning voor een benzinepomp in te trekken als de pomp een dergelijk obstakel voor het verkeer vormt dat de doorstroming van het verkeer ernstig gehinderd wordt. Spreekster

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 27