234 26 september 1968 16. Verbetering en bijzonder onderhoud compiex 69 woningwetwoningen Haemstedeplein e.o. van de woningbouwvereniging ,,de Haemstede" (114). 17. Beroep tegen een besluit tot weigering van een bouwvergunning (115). 18. Krediet voor het slopen van gebouwen van de gasfabriek (116). 19. Bouwrijp maken plan Van Merlenlaan-Kerklaan, 3e deel (117). 20. Verkoop grond in plan Van Merlenlaan-Kerklaan (118). 21. Benoeming leden van de commissie bedoeld in artikel 8 van de Woon- ruimtewet (119). 22. Wijzigingen begroting 1968. 23. Rondvraag. I. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 25 JULI 1968. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II- INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 23 juli 1968 no. 481, van het raadsbesluit dd. 27 juni 1968, no. 79 „Verlenging ontrui- mingstermijn onbewoonbaar verklaarde woningen". b. verslag van kasopneming en controle axiministratie 2e kwartaal 1968: gemeente-ontvanger; schoolartsendienst; fonds stu- diehulp studerenden. 3e kwartaal 1968: openbare werken; gas-, water- en elektriciteitsbe- drijven. c. verslag van de werkzaamheden der Heemsteedse stichting voor finan- ciële hulp aan studerenden over 1967. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t/m c, zonder hoofdelijke stemming, voor kennisgeving aangenomen. d. verzoek van mevr. G. P. de Vries-v. d. Voet dd. 20 augustus 1968, haar eervol ontslag te verlenen als kleuterleidster aan de kleuterschool Laan van Insulinde. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten het gevraagde ontslag eervol té verlenen met ingang van een nader door hun college te bepalen datum. e. schrijven van burgemeester en wethouders dd. 18 september 1968 in- zake rangschikking van kapitaalswerken op het prioriteitenschema. De heer Van Ark zegt dat zijn fractie zich met de volgorde van de kapitaalswerken niet helemaal kan verenigen. Hij vindt het een nare zaak dat de uitbreiding van het raadhuis vöör de aansluiting riolering ten westen van de Leidsevaart op het met de zuiveringsinstallatie verbonden riooistelsel en de vernieuwing riolering en wegen in Leeuw en Hooft (2e gedeelte) zijn geplaatst. Zijn fractie stelt voor, de werken 7 en 8 te num- meren 4 en 5 en de uitbreiding van het raadhuis 6 te nummeren. De heer Willemse ondersteunt het voorstel van de heer Van Ark. De heer Enschedé zegt dat men zich misschien zal herinneren dat juist het punt aansluiting riolering ten westen van de Leidsevaart op het met de zuiveringsinstallatie verbonden rioolstelsel bij zijn fractie zwaar weegt. Spreker merkt op, dat, waar juist in deze tijd elke burger wordt geconfronteerd met het betalen van hogere lasten voor de afvalwater-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 2