26 september 1968 237 2. Wanneer de onder 1 gestelde vraag in bevestigende zin wordt beant- woord, zijn burgemeester en wethouders dan niet van oordeel, dat door het achterwege blijven van de onder 1 bedoelde overeenkomst in strijd wordt gehandeld met de opvattingen van de toenmalige Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, die zich, blijkens een door de voorzitter in de vergadering van de raad van 24 februari 1966 geciteerde brief, op het standpunt stelde niet te zullen overgaan tot toepass'ng van de wet van 28 april 1950, houdende voorlopige regeling inzake het Nationale plan en streekplannen, welk standpunt was ge- baseerd op het feit, dat gedeputeerde staten van Noord-Holland zich terzake conformeerden aan het advies van de technische commissie van de provinciale planologische commissie van hun gewest, welke com- missie o.a. naar voren bracht, dat door een tussen de eigenaren van Overbos en Kennemerduin en de gemeente Heemstede te sluiten over- eenkomst onderstreping van de vragensteller) het openbaar zijn van deze buitens ware te waarborgen 3. Zijn burgemeester en wethouders niet evenzeer van mening, dat door deze gang van zaken geweld wordt gedaan aan het gevoelen van de raad, die in verschillende vergaderingen heeft doen blijken het stand- punt van de Minister te delen en voorts heeft doen uitkomen, dat het tot de plicht van het gemeentebestuur dient te worden gerekend in deze de opvattingen van de hogere gezagsorganen te respecteren? 4. Zijn burgemeester en wethouders in verband met het vorenstaande alsnog bereid, gelet op de grote waarde, die de raad hecht aan het openbaar zijn van de daarvoor in aanmerking komende delen van de terreinen van „Het Overbos" en van „Kennemerduin", mede uit naam van de raad de nodige stappen te ondernemen, die er toe zullen leiden, dat aan het verlangen van de Minister, van gedeputeerde staten en van de raad zal worden tegemoetgekomen I Het antwoord van burgemeester en wethouders luidt: ad 1. Het bestuur van de Stichting Huize „Sint Bavo" heeft ons reeds bij brief van 4 maart 1961 bericht in principe bereid te zijn nader met ons overleg te plegen over de bestemming voor openbaar gebruik van een aan- merkelijk deel van het Overbos. Nadat u ons op 24 februari 1966 daartoe had uitgenodigd, heeft een vertegenwoordiging van ons college op 28 maart 1966 een bespreking ge- had met vertegenwoordigers van dat bestuur en de besturen van de stich- tingen „Kennemeroord" en ,,Kennemerduin" inzake de aanleg van een of meer wandelpaden tussen de Herenweg en de Burgemeester van Lennep- weg. Het bestuur van de stichting „Kennemeroord" bleek reeds aanstonds niet bereid medewerking te verlenen aan de aanleg van een pad over het terrein van deze stichting; dit terrein is hiervoor niet geschikt. Het bestuur van de stichting Huize „Sint Bavo", thans Stichting Ka- tholiek bejaardentehuis ,,Het Overbos", is bereid het aan de zijde van de Herenweg gelegen deel van het Overbos tot wederopzegging voor het publiek open te stellen, o.m. onder voorwaarde dat de gemeente bijdraagt in de onderhoudskosten. De smalle stroken terrein tussen het r.-k. bejaar- dentehuis en de eigendomsgrenzen met de terreinen van „Kennemeroord" en ,,Kennemerduin" kunnen echter naar het oordeel van het bestuur niet voor het publiek worden opengesteld. De strook aan de zijde van ,,Kenne- meroord" is slechts 10 m breed. Gelet op de natuurlijke gesteldheid van het terrein is de aanleg van een pad hier uitgesloten. Aan de zijde van ,,Kennemerduin" ligt tussen het gebouw en de eigendomsgrens een strook van 15 m breedte, welke o.m. dienst doet voor recreatie van het perso- neel. Aan deze zijde van het gebouw bevinden zich de woon- en slaap-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 5