120. a, b 4e afd. 31 oktober 1968 AANSCHAFFING TOILETBENODIGDHEDEN BIJZON DERE PROTESTANTSE SCHOLEN Heemstede, 2 oktober 1968. Aan de Raad, Het bestuur van de Verenigtng Bijzondere Protestantse Scholen, alhier, heeft op 10 september j.l. aanvragen ingediend om ingevolge artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 de nodige gelden te mogen ontvangen voor het aanschaffen van toiletbenodigdheden ten behoeve van de onder haar ressorterende scholen voor lager onderwijs en middelbaar algemeen voort- gezet onderwijs. Ter bevordering van de hygiëne is het gewenst dat in de toiletten van genoemde scholen zeepautomaten, distributeurs met wegwerphanddoeken en afvalbakken worden geplaatst. Wij zijn van oordeel dat bij inwilliging van de aanvraag de normale eisen niet zullen worden overschreden en dat het bestuur terecht een be- roep op de toepassing van genoemd wetsartikel heeft gedaan. Wij stellen u voor de gevraagde medewerking te verlenen conform bij- gevoegde ontwerp-besluiten. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, J. M. Kruitwagen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1