OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 12 december 1968, des n.m. om 7 uur. 12 december 1968 288 Voorzitter: mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. drs. H. Cohen-Koster, mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq, en de heren H. A. van Ark, drs. J. J. L. van Berckel, J. A. Bomans, dr. J. K. van den Briel, ir. D. J. Enschedé, M. J. M. van der Hulst, G. W. Kuiper, H. H. Rücker. dr. J. de Ruiter, M. D. Scheer, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wethouders mevr. H. van der Meuien-Houwer en de heren J. C. Corver, Th. J. H. Verhoe- ven en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma en de heren ir. L. Hupkes en H. J. Smit. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Enschedé wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA I. Ingekomen stukken. 2. Behandeling gemeentebegroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienst- jaar 1969 met bijbehorende begrotingswijzigingen en subsidievoorstel (144). X. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluiten dd. 12 november 1968 nos. 632, 633 en 634 van de raadsbesluiten dd. 31 oktober 1968 nos. 122, 128 en 123 ,,Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Ge- meenten". b. idem bij besluit van 12 november 1968 no. 122, van het raadsbesluit dd. 26 september 1968 no. 107 ,,Aankoop van grond nabij de Van Merlenlaan". c. idem bij besluit van 12 november 1968 no. 487, van besluit model D no. 22 tot wijziging van de gemeentebegroting 1968. d. idem bij besluit van 24 september 1968 no. 159, van de gemeente- begroting en bedrijfsbegrotingen 1968; suppletoire gemeentebegrotin- gen nos. 1, 3 t/m 6, 8 t/m 13 en 16; le, 2e, 4e en 5e wijziging van de begroting voor het gasbedrijf; le, 2e, 4e en 5e wijziging van de begroting van het waterbedrijfle, 3e en 5e wijziging van de begroting van het elektriciteitsbedrijf en de le en 2e wijziging van de begroting van het bedrijf Openbare Werken. e. verslag van kasopneming en controle administratie gas- water- en elektriciteitsbedrijf 4e kwartaal 1968. f. besluit van gedeputeerde staten dd. 21 november 1968 no. 213 houden- de verdaging van hun beslissing op het raadsbesluit dd. 25 april 1968 no. 48 ..Bestemmingsplan Zandvoortselaan-Asterkade" voor ten hoogste twee maanden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1