OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op vrijdag 13 december 1968, des v.m. om 9.30 uur. 13 december 1968 330 Voorzitter: mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de Ieden: mevr. drs. H. Cohen-Koster, mevr. drs. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren H. H. van Ark, drs. J. J. L. van Berckel, J. A. Bomans, dr. J. K. van den Briel, ir. D. J. Enschedé, M. J. M. van der Hulst, G. W. Kuiper, H. H. Rücker, dr. J. de Ruiter, M. D. Scheer, H. J. Verkouw, G. J. Willemse en de wethouders J. C. Corver, Th. J. H. Verhoeven, mr. O. H. van Wijk en mevr. H. van der Meulen-Houwer. Secretaris: mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma en de heren H. J. Smit en ir. L. Hupkes. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: 1. Voortzetting behandeling gemeentebegroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1969 met bijbehorende begrotingswijzigingen en subsidievoorstel (144) 2. 2e wijziging verordening huisvuilbelasting (145) 3. Aanvrage om beschikbaarstelling van geiden ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor aanschaffingen en voorzieningen St. Antonius Mavo-school (146) 4. Aanvrage om beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor inrichting van een natuurkunde-practicum- lokaal St. Henricus Mavo-school (147) 5. Overdracht laagspanningskabels in de gemeente Bloemendaal aan het P.E.N. (148) 6. Krediet voor inrichting van een schaftruimtegereedschapsberging in plan Van Merlenlaan-Kerklaan (149) 7. Krediet voor stallingruimte voor rijwielen bij N.S.station (150) 8. Benoeming leidster kleuterschool „De Bijenkorf" (151) 9. Benoeming onderwijzers Dreefschool (152) 10. Vaststelling spaarverordening 1968 (153) 11. Begrotingswijzigingen 1968 12. Rondvraag. I. VOORTZETTING BEHANDELING GEMEENTEBEGROTING EN BEDRIJFSBEGROTINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1969 MET BIJBEHORENDE BEGROTINGSWIZIGINGEN EN SUBSIDIEVOORSTEL. De nota van aanbieding is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 144 Begrotingen 1969.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1968 | | pagina 1