4e afd. 27 januari 1972 1 SCHAFT- EN STAELINGSKUIMTE IN SCHOUWBROEKERPOLDER Heemstede, 15 deeember 1971. Aan de Raad, Bij de raads'stukken hebben wij een plan voor u ter inzage gelegd voor het bouwen van een schaft- en stallingsruimte op het daarvoor in het bestemmingspian voor de Schouwbroekerpolder aangewezen terrein aan de Franz Lbhâriaan. Deze ruimte is nodig voor de afdeling plantsoenen van de dienst voor Openbare Werken. Biijkens de mede ter visie gelegde begroting worden de kosten van bouw en inrichting geraamd op f 23.500, Wij stellen u voor ons een krediet tot dit bedrag beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, J. M. Kruitwagen. W. H. D. Quarles van Ufford. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december BESLUIT: a. een krediet van 23.500,beschikbaar te stellen voor de bouw en inrichting van een schaft- en stallingsruimte aan de Franz Léhariaan ten behoeve van de afdeling plantsoenen van de dienst voor Openbare Werken; b. het sub a genoemde bedrag te doen afschrijven in 10 jaren. Heemstede, 27 januari 1972. De Raad voomoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1