23 4e afd. 24 februari 1972 DIVEBSE VOOBZIENINGEN SPOETSTICHXING Heemstede, 19 januari 1972. Aan de Raad, Het bestuur van de Heemsteedse Sportstichting heeft medewerking gevraagd voor het treffen van de volgende voorzieningen: I. ten behoeve van het open zwembad: a. het vervangen van een deel van de besehadigde wandbetegeling in de toiletten; kosten 3.200,(hiervoor moge worden verwezen naar ons voorstel d.d. 4 augustus 1971, nr. 98) b. het vastlijmen van de loslatende afdektegels rond de bassins; kosten 4.000, c. het vemieuwen van de verflagen van het ondiepe bad; de oude verfiagen laten op verscheidene plaatsen los van de betonwanden en dienen door middel van gritstralen geheel te worden verwijderd; daarna zal een coating in twee lagen moeten worden aangebracht; de wanden van het diepe bad zijn reeds op deze wijze behandeld; het werk wordt voor vijf jaren gegarandeerd; de kosten worden geraamd op 5.760,—; d. het aanschaffen en plaatsen van borden waarop de openingstijden van het bad zijn vermeld en borden waarop de richting is aan- gegeven waarin men diverse objekten moet zoeken; kosten f 875, e. het bijplaatsen van 300 rijwielrekken ad 3.600,bij veel bezoek is het huidige aantal ontoereikend. Wij stellen u voor ten behoeve van de genoemde voorzieningen een krediet van 17.435,beschikbaar te stellen ten laste van de gewone dienst. II. het aanbrengen van opsluitbanden langs het tegelpad bij de jacht- haven; deze voorziening, waarvan de kosten worden geraamd op 4.500,is nodig om het in sterke mate verzakken van het pad tegen te gaan; ni. ten behoeve van het Sportpark: a. het opnieuw aanbrengen van een slijtlaag op de wegverhardin- gen; kosten 8.750, b. het aanbrengen van een puinbestorting langs de Van Merlenvaart nabij de Ringvaart; de walkant brokkelt in zeer snel tempo af, als gevolg van het draaien in het begin van de Van Merlenvaart door grote vrachtschepen met sterke motoren, die zich vaak niet houden aan de voorgeschreven maximum-snelheid; er ontstaat hier een wat kritieke situatie, welke op korte termijn voorziening vereist; onderzocht zal worden of het nodig is op sommige plaatsen of wellicht langs de hele oever van het sportpark een beschoeiïng aan te brengen; in afwachting hiervan kan een noodvoorziening in de vorm van een puinbestorting niet achterwege blijven; de kosten worden begroot op 6.350,—; c- de uitbreiding van de bergruimte voor schoolsportmateriaal; het gebruik van het Sportpark door scholen is de laatste jaren sterk toegenomen en daarmee ook de voorraad materiaal, welke tot nu toe moet worden opgeborgen in een veel te kleine ruimte in het houten kleedgebouw aan de Ringvaart; het aanbouwen van één

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1