OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 24 februari 1972, des n.m. om 8.00 uur. 24 februari 1972 36 Voorzitter: de heer Jhr. mr. W. H. D. Quarles van XJfford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. M. J. E. M. Jager, G. W. Kuiper, M. J. M. van der Hulst, H. H. Rücker, mr. C. M. van Emmerik, mr. FB. M. Neder- veen, J. W. Beijen, mevr. drs. P. M. J. van Hoeken-Klinkenberg, de heer dr. J. K. van den Briel, mevr. mr. A. J. Snoep-Mook, de heren drs. P. P. Kettenis, C. R. Kirschbaum, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H. J. Verkouw, H. H. van Ark, G. J. Willemse en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Jager wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 16 december 1971. 2. Beëdiging van de heer R. G. Dikkeboom als waarnemend gemeente- ontvanger. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Aanschaffingen en voorzieningen ten behoeve van de Mariakleuter- school (27). 5. Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakonderwijs aan openbare scholen en voorschot vergoeding vakonderwijs bijzondere scholen over 1972 (42). 6. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, groot f 234.000 (37). 7. Garantie geldlening woningbouwvereniging „Heemstede's Belang" (41). 8. Toekenning van een subsidie aan de Stichting ,,De Spaarnegeuzen" (25). 9. Diverse voorzieningen sportstichting (23). 10. Verbetering openbare verlichting gedeelte Binnenweg (30). 11. Aansluiting personeelsflats Diaconessenhuis op het gas- en elektrici- teitsnet (31). 12. Aansluiting diaconessenhuis op gasleidingnet (32). 13. Leggen hoogspanningskabel elektriciteit tussen Cloosterweg en om- geving College ,,Hageveld" (33). 14. Verbetering elektriciteitsvoorziening Res Novaplein en omgeving (34). 15. Uitwisseling van transformatoren (35). 16. Aanschaffing van een grafdelfmachine (26). 17. Bouwrijp maken tweede gedeelte plan Geleerdenwijk (eerste aanleg); aanleg gas-, water- en elektriciteitsleidingen c.a. (36).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1