44 VERKOOP GROND NABIJ VAN MERLENLAAN 4e afd. 30 maart 1972 Heemstede, 1 maart 1972. Aan de Raad, De heer H. A. Otten, Van Merlenlaan 38, heeft gevraagd hem een aan de gemeente in eigendom toebehorende strook grond, groot ongeveer 57 m2, gelegen aan het pad dat een verbinding vormt tussen de Van Merlenlaan en de Kees van Lentsingel, te verkopen in verband met de voorgenomen bouw van een garage. Tegen deze verkoop bestaan o.i. geen bezwaren. Met de heer Otten is overeenstemming verkregen over een koopprijs van f 1.425,25,per ni2) en de voorwaarden welke zijn vermeld in de voorlopige koopakte, weike met een tekening voor u ter inzage ligt. Wij stellen u voor tot verkoop op basis van deze akte te besluiten. De Raad der gemeente Heemstede gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart j.l. aan H. A. Otten, alhier, te verkopen de strook grond, groot ongeveer 57 m2, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B. nummer 8132, welke strook is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening nr. 1.33.7.15, zulks voor de prijs van f 1.425,en onder de voorwaarden welke zijn vermeld in de mede bij dit besluit behorende voorlopige koopakte. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, W. H. D. Quarles van Ufford. BESLUIT: Heemstede, 30 maart 1972. De Raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1