OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 30 maart 1972, des n.m. om 8 uur. 30 maart 19T2 12() Voorzitter: de heer Jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford bimgemeeeter. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr F. Diel-Kroese, de heren mr. M. J. E. M. Jager, B. van Tongeren, G. W. Kuiper M. J. M. van der Hulst, H. H. Rücker, mr. C. M. van Emmenk, mevr. A. K. Bernelot Moens-Honig, mevr. drs. P. M J. van Hoeken-Kimkenberg de heer dr. J. K. van den Briel, mevr. mr. A. J. Snoep-Mook, drs P. P. Kettenis, C. R. Kirschbaum, mevr. mr A J. H. Gaasterland Braaksma, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H. J. Verkouw H. H. van Ark, G. J. Willemse en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer P. M. van Drooge, loco-secretans. Afwezig met kennisgeving: de heer mr. F. B. M. Nederveen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Tongeren wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiglng van het nieuw benoemde lid van de gemeenteraad, mevrouw A. K. Bemelot Moens-Honig. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 17 december 1971. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4' water- en .l.Mrldtat.Kdrliven; b. de commissie voor het grondbedrijf c de commissie voor de plantsoenen; d. de commissie voor georganiseerd overleg; e. de commissie voor sociale zaken. Benoeming van een plaatsvervangend lid in. de commissie voor georganiseerd overleg. 5. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, groot 100.000,- (53). 6 Uitbreiding Prinses Beatrixschool (46). L Aanschaffing leer- en hulpmiddelen bijzondere Protestantse scholen voor lager onderwijs (47). 8. Aanschaffing leer- en hulpmiddelen St. Antoniusschool en Jacoba- school (54). 9' vethoging v<^^boteex^Stati^^rgoedta^bijzondere''scholen over 1972 (48). 10. Opheffing boekenfonds Bronsteeschool (51). 11 Verzwaring gasleiding P. de Hooghstraat (49). 12^ Wijziging installatie verdeelstation elektriciteit aan de Cloosterweg (50). 13. Verkoop grond nabij Van Merlenlaan (44). 14. Verkoop stroken grond IJssellaan (45).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1