•Hi OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 27 april 1972, des n.m. om 8.00 uur. 27 april 1972 156 Voorzitter: de lieer Jhr. mr. W. H. 1)Quarles van XJfford, burgemeestei Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren mr. M. J. E. M. Jager, B. van Tongeren, G. W. Kuiper, M. J. M. van der Hulst, mr. C. M. van Emmerik, mr. F. B. M. Nederveen, mevr. A. K. Bernelot Moens-Honig, mevr. drs. P. M. J. van Hoeken-Klinkenberg, de heer dr. J. K. van den Briel, mevr. mr. A. Snoep-Mook, de heren drs. P P Kettenis, C. R. Kirschbaum, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland- Braaksma, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H. J. Ver- kouw, H. H. van Ark, G. J. Willemse en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heer H. H. Rücker. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer De Ruiter wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 27 januari 1972. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 2a. Ontslag en benoeming lid van de commissie voor de strafverordeningen. 3. Bijdrage ten behoeve van restauratie Huize Bosbeek (57). 4. Subsidie ten behoeve van ,,Stuif-Stuif" (62). 5. Vijfde wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit (58). 6. Zesde wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit (59). 7. Aansluiting Diaconessenhuis op elektriciteitsnet (60). 8. Aanschaffing trekker met aanhangwagen openbare werken (61). 9. Uitbreiding brandmeldingspost (63). 10. Gemeenschappelijke regeling gewest Kennemerland (64). 11. Begrotingswijzigingen 1972. 12. Rondvraag. I. Vaststelling van de notulen der vergadering van 27 januari 1972. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. H. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. a. besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 24 februari 1972, nr. 38, tot verkoop van twee kavels bouwterrein aan de verlengde Lorentzlaan. b. idem van de begroting van de algemene dienst der gemeente, aismede vam de begrotingen van de bedrijven voor de dienst 1972, met daar- bij gevoegd de suppletoire begrotingen van de algemene dienst nrs. 1 t/m 6 en 9, van het gasbedrijf de nrs. 1 en 2, van het waterbedrijf de nrs. 1 en 2, van het elektriciteitsbedrijf de nrs. 1 en 2 en van het bedrijf voor openbare werken nr. 1.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1