4e afd. 25 mei 1972 65 VOORZEENINGEN VERVERSENGSHUIS GROENENDAAL Heemstede, 4 mei 1972. Aan de Raad, De pachters van het Verversingshuis in Groenendaal hebben ons ver- zocht te bevorderen dat de toiletaccommodatie wordt verbeterd. Zowel de dames- als de herentoiletten verkeren in een slechte staat van onderhoud: het sanitair is verouderd; de wand- en vloerbetegeling zijn beschadigd en de afvoeren zijn regelmatig verstopt. Verbetering van de herentoiletten is thans het meest urgent; de hieraan verbonden kosten worden blijkens de voor u ter inzage gelegde begro- ting geraamd op 16.570, Over enige tijd zal u een voorstel worden gedaan met betrekking tot voorzieningen aan de damestoiletten. Gelet op het feit dat deze voorzieningen in feite betrekking hebben op achterstallig onderhoud en mede gelet op de hoogte van de tegenwoordige pachtprijs, menen wij dat voor deze verbetering geen verhoging van de pachtprijs behoeft te worden gevraagd. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor een krediet van f 16.570,te verlenen. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei j.l.; a. ten behoeve van het verbeteren van de herentoiletten in het Verver- singshuis Groenendaal een krediet van f 16.570,te verlenen; b. het onder a genoemde bedrag af te schrijven in 10 jaren. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, J. M. Kruitwagen. W. H. D. Quarles van I De burgemeester, W. H. D. Quarles van Ufford. BESLUTT; Heemstede, 25 mei 1972. De Raad voomoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1