OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 25 mei 1972, des n.m. om 8.00 uur. 25 mei 1972 190 Voorzitter: de heer Jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heer C. Brandsma, mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. M. J. E. M. Jager, G. W. Kuiper, M. J. M. van der Hulst, H. H. Rücker, mr. C. M. van Emmerik, mr. F. B. M. Neder- veen, mevr. A. K. Bernelot Moens-Honig, mevr. drs. P. M. J. van Hoeken- Klinkenberg, de heer dr. J. K. van den Briel, mevr. mr. A. J. Snoep-Mook, de heer drs. P. P. Kettenis, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouders, de heren H. J. Verkouw, H. H. van Ark, G. J. Willemse en mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer mr. J. M. Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heer C. R. Kirschbaum. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevrouw Bernelot Moens wordt door het lot aangewezen om bij even- tuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. Agenda: 1. Beëdiging van de heer J. F. de Bruijn als waarnemend gemeente- ontvanger. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming van een hoofd aan de Dreefschool (70). 4. Benoeming van een hoofdleidster aan de kleuterschool „Klim-op" (69). 4a. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, groot 1.000.000 (76). 5. Garantie geldlening woningbouwvereniging ,,De Haemstede" (71). 6. Voorzieningen verversingshuis Groenendaal (65). 7. Bouwrijp maken gedeelte Schouwbroekerpolder; doortrekking H. W. Mesdaglaan; aanleg gas-, water- en elektriciteitsleidingen (66). 8. Voorbereidingsbesluit voor voorm. meldingsgebieden e.d. (68). 9. Aanschaffing trekker t.b.v. sportpark (67). 10. Wijziging kamer Gezondheidshuis (72). 11. le wijziging Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van Heemstede (73). 12. Aanleg wegen Schouwbroekerpolder (74). 13. Plan voor ijsbaan nabij de Vrijheidsdreef (75). 14. Begrotingswijzigingen 1972. 15. Rondvraag. I. Beëdiging van de heer J. F. de Bruijn als waarnemend gemeente- ontvanger De voorzitter verzoekt de secretaris de heer De Bruijn binnen te leiden. Vervolgens legt de heer De Bruijn, in handen van de voorzitter, de voor- geschreven eden af. De voorzitter wenst de heer De Bruijn geluk met zijn benoeming en wenst hem succes toe met zijn werkzaamheden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1