OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 29 juni 1972, des n.m. om 8.00 uur. 29 juni 1972 219 Voorzitter: de heer Jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren C. Brandsma, mr. M. J. E. M. Jager, G. W. Kuiper, M. J. M. van der Hulst, H. H. Rücker, mr. C. M. van Bmmerik, mevr. A. K. Bemelot Moens-Honig, de heer dr. J. K. van den Briel, mevr. mr. A. J. Snoep-Mook, de heren drs. P. P. Kettenis, C. R. Kirschbaum, mevr. mr. A. J. H. Gaasterland-Braaksma en de wethouders, de heren H. J. Verkouw, H. H. van Ark en G. J. Willemse. Secretaris: de heer P. M. van Drooge, loco-secretaris. Afwezig met kennisgeving: mevr. F. Diel-Kroese, de heren B. van Tongeren, mr. F. B. M. Nederveen, mevr. drs. P. M. J. van Hoeken- Klinkenberg, de heer dr. J. de Ruiter en de wethouder, de heer mr. O. H. van Wijk. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van den Briel wordt door het lot aangewezen om bij even- tuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 24 februari 1972. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Aanschaffing ontwikkelingsmateriaal t.b.v. uitbreiding openbare kleu- terschool Franz Schubertlaan (82). 4. Aanschaffing leer- en hulpmiddelen St. Jozefsdhool en R.K. school „Valkenburg" (85). 5. Verhoging toelage plaatsvervangende hoofden lagere schoien (88). 6. Voorzieningen centrale verwarmingskelder Voorwegschooi (89). 7. Voorlichting over het gebruik van drugs (78). 8. Wijziging maandwedden rentmeester en administrateur van het grond- bedrijf (77). 9. Verkoop bouwterrein Schouwbroekerpolder (91). 10. Tappunt voor gedefiuorideerd water in Rivierenwijk (92). 11. Bezoldigingsverordening Ambtenaren 1971 (86). 12. le wijziging bezoldigingsverordening Ambtenaren 1971 (87). 13. Aansluiting Chr. Atheneum aan de Ir. Lelylaan op het elektriciteits- net (90). 14. 8e wijziging vergoedingsregeling personeel vrijwi'llige brandweer (79). 15. Naamgeving wegen Schouwbroekerpolder en Geleerdenwijk (93). 16. Aanschaffing vuilnisauto en vrachtauto (80). 17. 5e wijziging bouwverordening (81). 18. Voorbereiding herziening bestemmingsplannen (83). 19. Bestemmingsplan Geieerdenwijk-A (84). 20. Begrotingswijzigingen 1972. 21. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1