95 4e afd. 27 juli 1972 AANSCHAFFING SCHOOLBOKOEN EN STENCILHUPLICATOR T.B.V. NIC. BEETSSCHOOL EN BOSCH EN HOVENSCHOOL Aan de Raad, Het bestuur van de Verenig-ing Bijzondere Protestantse Seholen heeft op 17 juni 1972 een aanvraag ingediend om ingevolge artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920 de nodige gelden te mogen ontvangen voor het aan- schaffen van nieuwe schoolborden en van een stencilduplicator ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool en de Bosch en Hovenschool. De nleuwe schoolborden dienen ter vervanging van de thans in beide scholen aanwezige borden, welke niet afdoende meer hersteld kunnen wor- den. Het gebruik van een stencilmachine is met name voor het project- onderwijs en voor het vak wereld-oriëntatie gewenst. Wij menen dat bij inwilliging van de aanvraag de normale eisen niet zullen worden overschreden en dat het bestuur terecht een beroep op de toepassing van genoemd wetsartikel heeft gedaan. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor de aanvraag in te willigen. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het verzoek dd. 17 juni 1972 van het bestuur van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, om ingevolge artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de gemeentekas te mogen ontvan- gen voor het aanschaffen van nieuwe schoolborden en van een stencil- duplicator ten behoeve van de Nicolaas Beetsschool en de Bosch en Hoven- school; overwegende dat de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 12 juli j.l. gelet op artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920; Heemstede, 12 juli 1972. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, De burgemeester, P. M. van Drooge, l.s. O. H. van Wijk, l.b. BESLUIT: de aanvraag in te willigen. Heemstede, 27 juli 1972. De Raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 1