96 4e afd. 27 juli 1972 VASTSTEIXING VEROBDENING INZAKE DE VASTE COMMISSIES VAN ADVIES EN BIJSTAND Aan de Raad, Hierbij doen wij U een ontwerp-verordening inzake de vaste commissies van advies en bijstand toekomen. In dit ontwerp zijn de uitkomsten van Uw beraad omtrent het rapport van de commissie voor democrat'isering verwerkt. Ter toelichting moge het volgende dienen. In de opsomming van de commissies is in de eerste plaats de (nieuwe) commissie voor algemene bestuurszaken vermeld; de commissié voor de plantsoenen komt hierin niet meer voor. Het is naar ons oordeel niet nodig voor elke commissie een uitvoerige omschrijving van haar taak en werkterrein op te nemen, zoals in de huidige verordening voorkomt. Een dergelijke omschrijving kan toch nimmer geheel volledig zijn en is soms ook onpraktisch. In het algemeen kan worden volstaan met de bepaling dat tot het werkterrein van een commissie de zaken behoren waarvoor die commissie blijkens haar naam is ingesteld. Voigens de huidige regeling bepaalt Uw raad het salaris van de secre- taris van een commissie (dit is laatstelijk met ingang van 1 januari 1968 bepaald op 12,50 per maand). In verband met de wenselijkheid het salaris regelmatig te kunnen aar- passen bij algemene salarisverhogingen, stellen wij U voor ermee in te stemmen dat het salaris voortaan door ons college wordt vastgesteid; wijziging van de verordening zal dan dus voor herziening van het salaris niet meer nodig zijn. De overige artikelen behoeven naar onze mening geen toelichting. Een voorschrift omtrent het al dan niet openbaar zijn van commissie- vergaderingen is niet opgenomen (ook de geldende verordening regelt hieromtrent niets). Ten overvloede herinneren wij eraan dat U zich in Uw vergadering van 24 februari j.l. hebt verenigd met ons standpunt dat de commissievergaderingen in het algemeen niet in het openbaar gehouden moeten worden en dat een uitzondering kan worden gemaakt voor com- missievergaderingen welke zich hiervoor bijzonder goed lenen. Het is o.i. niet noodzakelijk deze regel (met uitzondering) in de verordening op te nemen. Wij stellen U voor de verordening vast te stellen overeenkomstig het ontwerp. Bij de behandeling van het rapport van de commissie voor democrati- sering is nog de doelstelling van de Heemsteedse Sportstichting aan de orde gekomen. Wij zullen ons hierover nog nader beraden en U ons stand- punt terzake kenbaar maken. Heemstede, 12 juli 1972. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 9. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, O. H. van Wijk l.b.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 3