96 ie s 4e afd. 27 juli 1972 VASXSTELLING VERORDENING INZAKE DE VASTE COMMISSIES 4. I VAN ADVIES EN BIJSTAND v De Raad der g-emeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 12 juli j.l.; 1- I gelet op artikel 62, tweede lid, der gemeentewet; t BESLUIT: vast te stellen de volgende verordening: 2 i VERORDENING INZAKE DE VASTE COMMISSIES VAN ADVIEiS EN BIJSTAND Artikel 1. In deze verordening wordt onder „commissie" verstaan een vaste com- missie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders, ais be- doeld in artikel 62, tweede lid, van de gemeeentewet. Artikel 2. Er zijn de volgende commissies: 1. de commissie voor algcmene bestuurszaken; 2. de commissie voor de gemeentefinanciën; 3. de commissie voor het gas-, het water- en het elektriciteitsbedrijf 4. de commisie voor openbare werken; 5. de commissie voor het grondbedrijf 6. de commissie voor onderwijs en culturele zaken; 7. de commissie voor sociale zaken; 8. de commissie voor de volksgezondheid; 9. de commissie voor de volkshuisvesting; 10. de commissie voor de strafverordeningen. Artikel 3. 1. Tot het werkterrein van een commissie behoren de zaken waarvoor die commissie blijkens haar naam is ingesteld. 2. Wanneer burgemeester en wethouders advies of bijstand wensen met betrekking tot zaken die niet tot het werkterrein van een bepaalde commissie kunnen worden gerekend, vragen zij het advies of de bij- stand aan die commissie(s) die zij daarvoor het meest aangewezen achten. Artikel 4. 1. Een commissie bestaat uit vijf leden en een voorzitter. 2. Aan een commissie kunnen op haar voorstel ten hoogste twee vaste adviseurs worden verbonden. 2 Artikel 5. jj 1. De leden van een commissie worden benoemd in de eerste vergadering i van de raad welke wordt gehouden na het perîodlek aftreden van zijn leden. 2. Voor elk lid benoemt de raad tevens een plaatsvervanger. 3. In geval van afwezigheid of ontstentenis wordt een lid vervangen door 4. zijn plaatsvervanger, die volledlg in zijn rechten treedt. i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 4