96 4e afd. 27 juli 1972 stip der vergadering op een in de oproep vermelde plaats ter inzage voor de leden of worden in afschrift aan de leden toegezonden. 5. Met uitzondering van bijzondere spoedeisende zaken en van zaken van eenvoudige aard worden in een vergadering geen zaken behandeld waarvan de leden der commissie niet vooraf hebtoen kunnen kennis- nemen. Artikel 12. 1. Ben commissie beraadslaagt of besluit niet wanneer niet tenminste drie leden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn. 2. Kan dientengevolge een vergadering geen doorgang vinden, dan wor- den de leden met een tussentijd van tenminste 24 uur opgeroepen voor een tweede vergadering. In deze vergadering kunnen de dan aanwezige leden beraadslagen en besluiten over de in de oproep voor de eerste vergadering vermelde onderwerpen. 3. De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het gevoelen van een eventuele minderheid wordt, indien deze dit wenst, in een voorstel, advies of rapport vermeld. 4. Bij staken van de stemmen wordt geen voorstel, advies of rapport gedaan of uitgebraeht, maar worden de verschillende meningen mede- gedeeld. Artikel 13. 1. De leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen, voor zover zij geen deel uitmaken van de commissie, de vergaderingen van een commissie bijwonen, wanneer zij de wens daartoe tevoren aan de voorzitter kenbaar maken. 2. In deze vergaderingen kunnen zij aan de discussie deelnemen. Artikel 14. Een commissie is bevoegd ambtenaren der gemeente inlichtingen te vragen omtrent zaken die tot haar werkterrein behoren en hen uit te nodigen haar vergadering bij te wonen ten einde voorlichting en toe- lichting te geven over onderwerpen welke hun werkzaamheden betreffen. Artikel 15. 1. Een commissie is bevoegd een deskundige op haar werkterrein uit te nodigen een of meer vergaderingen der commissie bij te wonen en zijn zienswijze omtrent een op de agenda vermeld punt kentoaar te maken of de commissie voorlichting of inlichtingen te verstrekken. 2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de voorzitter van een commissie. Artikel 16. 1. Deze verordening treedt in werking op 1 september 1972. 2. Op de dag van haar inwerkingtreding vervalt de Verordening, rege- lende de samenstelling en de werkkring der vaste commissies, als be- doeld in artikel 62, tweede lid, der gemeentewet, vastgesteld bij raads- besluit van 5 september 1939 nr. 84; laatstelijk gewijzigd bij raads- besluit van 25 januari 1968, nr. 13. Heemstede, 27 juli 1972. De Raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 6