98 2e afd. 27 juli 1972 AANSLUITING BIJ DE „B.V. GASWACHT HAARLEM EN OMSTREKEN" Heemstede, 19 juli 1972. Aan de Raad, In het begin van dit jaar is te Haarlem door een aantal erkende gas- installateurs, naar het voorbeeld van hetgeen ook in andere gemeenten in ons land tot stand is gebracht, een service- en onderhoudsdienst in het leven geroepen, welke de naam draagt ,,B.V. Gaswacht Haarlem en Om- streken". Deze organisatie stelt zich ten doel het opheffen van storingen die zich kunnen voordoen bij de onderscheidene gastoestellen der verbruikers en het onderhoud van die toestellen. De gasafnemers kunnen zich voor een vast jaarbedrag abonneren op het onbeperkt verhelpen van opgetreden storingen, alsmede op het onderhoud van gasapparatuur tegen een bepaald uurtarief. Aanvankelijk zag de Gaswacht zich nog genoodzaakt haar aktiviteiten tot de gemeente Haarlem te beperken, maar thans is de organisatie in staat ook het verzorgingsgebied van ons gasbedrijf in Heemstede, Benne- broek en Vogelenzang in haar dienstverlening te betrekken. Wij juichen het instellen van deze Gaswacht toe. Het gebeurde n.l. in het verleden bij herhaling, dat de installateurs niet in staat bleken om snel en doeltreffend op te treden bij storingen aan door hen geleverde gastoestellen, waama de bezitters daärvan een beroep deden op het gasbedrijf, dat zich dan uit veiligheidsoverwegingen genood- zaakt zag de klachten in behandeling te nemen. Verwacht mag worden, dat daaraan, zodra de service- en onderhoudsdienst van de Gaswacht voor het verzorgingsgebied van ons gasbedrijf in werking is, een einde zal komen. Wij menen dan ook, dat er alle aanleiding bestaat aan het verzock van de Gaswacht om, gelijk dit ook in Haarlem is geschied, aan alle gas- afnemers een brief te zenden, waarin op het bestaan van de Gaswacht wordt gewezen en aansluiting daarbij wordt aanbevolen, te voldoen. De kosten van het drukken en verzenden van een dergelijke brief wor- den geraamd op 1.000, Wij stellen U voor dit bedrag voor rekening van het gasbedrijf te nemen en daartoe een besluit te nemen, waarvan het concept U hierbij wordt aangeboden. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, O. H. van Wijk i.b.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 9