118 4e afd' 28 september 1972 ÜITBBEIDING ALGEMENE BEGRAAFPLAATS De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 13 september BESLUIT: a. een krediet van f 166.500,beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitbreiding van het r.k. gedeelte van de algemene begraafplaats b. het sub a genoemde bedrag te brengen ten laste van de reserve uit- gifte eigen graven". Heemstede, 28 september 1972. De Raad voomoemd, De voorzitter, De secret, Hs, De

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 10