119 4e afd. 28 september 1972 VERBOUWING RAADHUIS Heemstede, 20 september 1972. Aan de Raad, Bij de raadsstukken hebben wij een plan voor de verbouwing van het raadhuis voor u ter inzage gelegd. De werkzaamheden bestaan globaal uit: a. de aanpassing van het bestaande gebouw aan het nieuwe gedeelte; b. het vergroten van de burgemeesterskamer; c. het maken van een voorportaal bij de toiletten op de begane grond; d. het wijzigen van de bodekamer in garderoberuimte e. het wijzigen van de raadzaal in trouwzaal; f. het vergroten van een wethouderskamer door toevoeging van de gang tussen deze kamer en de tegenwoordige raadzaal; g. het maken van toilet- en garderoberuimte op de verdieping. Na de verbouwing zullen in het bestaande gebouw o.m. vier wethouders- kamers beschikbaar zijn, welke tevens dienst zuilen doen als vergader- ruimte voor commissies e.d. De kosten van het werk worden büjkens de mede ter visie gelegde begroting geraamd op 430.700,—. Aan het buitenwerk van het bestaande gebouw dienen verscheidene herstellingen te worden verricht (metsel- en natuursteenwerken, hout- en staalwerken, lood- en zinkwerk en schilderwerk). Hiermee is een bedrag van f 76.000,gemoeid. Aangezien het hier gaat om achterstallig onderhoud, dient dit bedrag ten laste van de gewone dienst te komen. Wij stellen u voor ons kredieten tot de genoemde bedragen te verlenen. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 20 september a. ten behoeve van de verbouwing van het raadhuis een krediet van 430.700,beschikbaar te stellen, hetwelk in 25 jaren zal worden afgeschreven; b. ten behoeve van de uitvoering van achterstallig onderhoud aan het raadhuis een krediet van 76.000,beschikbaar te stellen, hetwelk ten laste van de gewone dienst der gemeentebegroting zal worden ge- bracht. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, W. H. D. Quarles van Ufford. RESLUIT: Heemstede, 28 september 1972. De Raad voomoemd, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 11