120 4e afd. 28 september 1972 RECONSTRUCTIE CKSAR FRANCKLAAN EN JOHAN WAGENAARLAAN Heemstede, 20 september 1972 Aan de Raad, Overeenkomstig ons voorstel dd. 18 mei j.l. nr. 74, besloot u op 25 mei d.o.v. een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de doortrekking van de César Francklaan en de Johan Wagenaarlaan. In aansluiting op de aanleg van de nieuwe wegen in de Schouwbroeker- polder dienen de bestaande gedeeiten van de twee genoemde wegen te worden gereconstrueerd. Een plan hiervoor hebben wij voor u ter inzage gelegd. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: het versmallen van de trottoirs (in de César Francklaan tot 3 m en in de Johan Wagenaarlaan tot 2.60 m het aanleggen van parkeerstroken ter breedte van resp. 2.50 en 2.40 m; - het vervangen van de bestaande wegverhardingen door verhardingen van asfaltbetonde rijbaan van de César Francklaan zal een brfeedte krijgen van 13 m en die van de Johan Wagenaarlaan van 10 m; het vervangen van de riolering voor zover deze onder de asfaltbeton- verharding zou komen te liggen; het aanbrengen van nieuwe wegbebakeningen en -markeringen; het plaatsen van verkeerslichteninstallaties op de Heemsteedse Dreef ter plaatse van de uitmondingen van de César Francklaan en de Johan Wagenaarlaan. Een ontwerp-plan voor de reconstruetie van de beide wegen is na bespreking van de belangrijkste elementen in de commissie voor Openbare Werken en in de Verkeerscommissie getoond en toegelicht op een hoor- zitting welke op 4 april j.l. in het politiebureau is gehouden. In verband met daarbij door belanghebbenden geuite wensen is het ont- werp op enkele onderdelen gewijzigd; daarmee is aan bezwaren tegemoet gekomen. Het gewijzigde plan heeft vervolgens gedurende 14 dagen voor een îeder ter visie gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn twee Brieven mgekomen resp. van de heer A. van Dormolen, Johan Wagenaarlaan 56 (namens het actiêcomité „Johan Wagenaarlaan") en van de heer A. H. de Groot, Johan Wagenaarlaan 14. In de eerste brief wordt bezwaar gemaakt tegen het verwijderen van een groot aantal bomen. Dit betreft 11 bomen bij het kruispunt van de Johan Wagenaarlaan met de Bernard Zweerslaan en de Franz Schubert- laan. Aan het bezwaar kan worden tegemoet gekomen door bij dit kruis- punt een rijwielpad achter de bomen aan te leggen, waarbij het trottoii wordt versmald tot 1.95 m. Bij deze oplossing behoeven slechts twee bomen te worden verplant ot als dit onverhoopt niet mogelijk blijkt gerooid. Aan de bezwaren van de heer De Groot kan naar ons oordeel met wor- den tegemoet gekomen. Voor de motivering hiervan moge worden ver- wezen naar het voor u ter inzage gelegde rapport van de directeur van Openbare Werken. De kosten van de werkzaamheden, exclusief de door de gemeentebednj- ven te maken kosten, worden geraamd op 1.190.602,voor de Johan Wagenaarlaan en op /995.889,— voor de César Francklaan; totaal dus 2.186.491,—.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 13