120 4e a 4e afd. 28 september 1972 Hiervan heeft rond /474.400,— betrekking op de piaatsing van ver- keerslichteninstallaties en andere verkeersvoorzieningen. In het gedeelte van de Heemsteedse Dreef nabij de Pieter Aertzlaan zulien gelijktijdig met de reconstructiewerkzaamheden nieuwe wateriei- dingen (met grotere diameter) worden gelegd. De kosten bedragen f 29.500,waarvan f 11.500,- ten laste van de reconstructie dient te komen. l-l-l Het gasleidingnet (lage druk) zal aangepast worden aan de te ver- zwaren gasleiding in de Pieter Aertzlaan, terwiji de hoge-druk-leiding moet worden verbonden met de verplaatste regulateurkast. De kosten zijn a" 7- in totaal f 25.500,waarvan f 10.250,ten laste van de reconstructie. Een iaagspanningsverdeelkast in het middenplantsoen nabij de Pieter Aertzlaan moet verplaatst worden. Hiermee is f 11.500,gemoeid, waar- 1 van f 4.750,— ten laste van de reconstructie komt. 2 Bij het kruispunt van de Heemsteedse Dreef en de César Franckiaan moeten enkeie iichtmasten worden verplaatst, terwijl drie nieuwe masten (9 m) in het middenpiantsoen zullen worden bijgeplaatst. De kosten wor- 4 den geraamd op f 5.600, In verband met de aanleg van parkeerhavens aan de César Francklaan 5 zouden de bestaande lichtmasten verplaatst moeten worden. Met het oog op het gewijzigde karakter van de weg kunnen echter naar ons oordeel de 7 m hoge masten met 1 x 125 W HPL niet gehandhaafd blijven. Zij moeten vervangen worden door 9 m hoge masten met armaturen van 2 x 250 W HPL, zoals ook toegepast zullen worden in het nieuwe deel van de César 1 Francklaan. De kosten worden begroot op f 33.200, In de Johan Wagenaarlaan moeten eveneens nieuwe lichtmasten worden geplaatst; de huidige verlichting is siecht. Hier zullen volgens het ont- worpen plan 9 m hoge lichtmasten worden toegepast welke bij de demon- tage van de verlichting langs de Cruquiusweg zijn vrijgekomen, voorzien n van armaturen van 2 x 125 W HPL. De masten zullen vanuit de trans- 6 1 formatorruimte Johan Wagenaarlaan via een afzonderlijk te leggen kabel 3 x 10 mm2 worden gevoed. De kosten worden begroot op f 30.600, De totale kosten worden dus geraamd op: f 2.213.000,ten laste van de algemene dienst; f 15.250,ten laste van het gasbedrijf; f 18.000,ten laste van het waterbedrijf f 6.750,ten laste van het elektriciteitsbedrijf en 69.400,eveneens ten laste van het elektriciteitsbedrijf (openbare verlichting) Wij stellen u voor ons kredieten tot genoemde bedragen te verlenen. Burgemeester en wethouders van Heemstede, De secretaris, J. M. Kruitwagen. De burgemeester, W. H. D. Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 14