120 4e afd. 28 september 1972 RECONSTRUCTIE CkSAR FRANCKLAAN EN JOHAN WAGENAARLAAN De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 20 september j.l.; BESLUIT: a. ten behoeve van de reconstructie van de César Francklaan en de Johan Wagenaarlaan met bijkomende werken de volgende kredieten beschik- baar te stellen: 1. 2.213.000,ten laste van de algemene dienst; 2. 15.250,ten laste van de kapitaaldienst van het gasbedrljf; 3. 18.000,ten laste van de kapitaaldienst van het waterbedrijf 4. 6.750,ten laste van de kapitaaldienst van het elektriciteits- bedrijf; 5. 69.400,eveneens ten laste van de kapitaaldienst van het elek- triciteitsbedrijf (openbare verlichting). b. het sub a genoemde bedrag ad 2.213.000,als volgt te doen afschrij- ven: een gedeeelte ad 474.400,in 10 jaren en de rest ad 1.738.600, in 30 jaren. Heemstede, 28 september 1972. De Raad voornoemd, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1972 | | pagina 15